Salgsbevilling

Salgsbevilling

Kort fortalt

 • Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling.
 • En salgsbevilling gjelder for salg og utlevering av drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
 • Salgsbevilling kan gis til person eller selskap som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. Søknad om salgsbevilling behandles etter bestemmelsene i alkoholloven.

Krav til søker

Det må oppnevnes en styrer og en stedfortreder for salgsbevillingen.  Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven, og må enten være ansatt ved utsalgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.

For bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, stilles det krav til uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen, jf. alkoholloven § 1-7b.

For styrer og stedfortreder gjelder det krav om uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, jf. alkoholloven § 1-7c.

Søknaden blir rutinemessig videresendt til politi- og skatteetaten for vandelsvurdering.

Slik søker du

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

 • Firmaattest, ikke eldre enn 2 måneder
 • Brukstillatelse
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Skatteattest for merverdiavgift og attest for skatt for eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, ikke eldre enn 2 måneder
 • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte
 • Aksjeeierbok bekreftet av revisor
 • Målsatte plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon at styrer og stedfortreder er ansatt i virksomheten (arbeidskontrakt eller lignende)

 

Søk om salgsbevilling 

Hva koster det? 

Minimum kr 1.700,- 
 

Behandling av søknaden

Søknad om skjenkebevilling behandles innen 6 - 8 uker, fra fullstendig søknad er mottatt i kommunen.

Søknaden din blir rutinemessig videresendt til politi og skatteetaten for vandelsvurdering.

 

Åpningstid

Det er vedtatt en lokal forskrift for salgs-og skjenketider for alkoholholdig drikk med videre. Tønsberg kommune, Vestfold. 

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk 

Til toppen