Arbeidsgiverkontroll og bokettersyn

Arbeidsgiverkontroll og bokettersyn

Kort fortalt

  • Skatteoppkreveren kontrollerer at arbeidsgivere gjennomfører forskuddstrekk (skattetrekk) etter skattebetalingslovens og folketrygdlovens bestemmelser.
  • Skatteoppkreveren kontrollerer også at bokføringsloven, regnskapsloven og opplysningsplikten i folketrygdloven overholdes.

Arbeidsgiver, eller den som har ansvar for regnskapsføring, plikter å være tilstede under et bokettersyn. Regnskap og de dokumenter regnskapskontrolløren mener har betydning skal legges frem.

Tredjemenn kan også ha opplysningsplikt i forbindelse med en arbeidsgiverkontroll. Dette gjelder banker m.fl. vedrørende innskudds- og gjeldskonti, som navngitt person, bo, selskap eller innretning har eller disponerer i vedkommende institusjon. Opplysningsplikten omfatter også underbilag, transaksjoner og hvem som er part i disse.

Videre har de som utfører eller har utført oppdrag eller arbeid for arbeidsgiver plikt til å gi opplysninger om arbeidet eller oppdraget.

Næringsdrivende plikter også å gi opplysninger om ethvert økonomisk mellomværende med arbeidsgiver, som knytter seg til begge parters virksomhet.

Det gjelder også regler om klage og tvangsmulkt.

Til toppen