Olje- og fettholdig avløpsvann

Olje- og fettholdig avløpsvann

Kort fortalt

  • Avløpsvann som kan inneholde kjemikalier, fett, olje, bensin eller andre stoffer som skiller dette fra vanlig sanitært avløpsvann fører ofte til problemer på kommunalt avløpsnett, renseanlegg, slamkvalitet, vannforekomster og kan også føre til helseskader. Kommunen kan derfor stille krav til slike utslipp.
  • Installasjon av for eksempel olje- og fettutskiller er søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens kapittel 20.

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Søknad om utslipp av fettholdig avløpsvann

Kommunen som forurensningsmyndighet

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 15 – krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann,  kapittel 15A § 15A-4 og ny forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann for Tønsberg kommune, og fører tilsyn med at bestemmelsen og vedtak fattet i medhold av disse bestemmelsene følges. 

Hvorfor skal kommunen ha kontroll med slike utslipp?

Utslipp av avløpsvann fra ulike virksomheter kan ha en sammensetning som er vanskelig for avløpsanlegget å håndtere. Det kan inneholde kjemikalier, fett, olje, bensin eller andre stoffer som skiller dette fra normalt avløpsvann. Slikt avløpsvann skal passere utskiller eller renseanlegg før det føres inn på kommunalt avløpsnett. Dette for å unngå problemer både på avløpsnettet, i renseanlegget, for slamkvaliteten og i vannforekomster. Helseskader hos personellet som arbeider med avløpsnett og renseanlegg kan være en risiko. Fettet i avløpsvannet vil også etter hvert stivne og tette igjen avløpsledningene.

For å hindre slike problemer og for å unngå forurensing og/eller fare for forurensning kan kommunen stille krav til installasjon og drift av olje - og fettutskillere med tilhørende vilkår både til nye og eksisterende utslipp av olje-, fett og/eller industrielt avløpsvann til kommunens avløpsnett 

Søknad om tillatelse til utslipp

Installasjon av for eksempel olje- og fettutskiller er søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens kapittel 20.

Selve utslippet reguleres gjennom "forskrift om begrensning av forurensning” av 01.06.2004 nr.931 kpt 15, 15 A og «Forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark». (PDF, 627 kB)

For å ivareta utslippene skal det ved nye utslipp og utslipp som økes vesentlig av olje, fett og/eller industrielt avløpsvann søkes kommunen om tillatelse til utslipp til kommunens avløpsnett. 

Til toppen