Hentekalenderen som utgis av VESAR (Vestfold Avfall og Resurs AS) opplyser om hvordan avfallet skal kildesorteres og når de forskjellige typer avfall blir avhentet hjemme hos deg.

Fastsatt av Tønsberg bystyre den 15.05.06 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven).

Forskriften finner du her.

På Rygg gjenvinningsstasjon kan du levere avfall til sortering og gjenvinning. Stasjonen ligger på Rygg, Taranrødveien 93, Sem.

Innsamling av hage- og grovavfall skjer vår og høst.Sekker til hageavfall deles ut av renovatør. Det deles maksimalt ut 15 sekker pr. husstand. Når det er snakk om leiligheter/borettslag, deles det ut færre sekker pr. husstand.

Tønsberg kommune har overlatt forvaltning og drift av renovasjonstjenestene til det kommunalt eide selskapet Vestfold avfall og ressurs (Vesar).