I Tønsberg kommune er det VESAR som har ansvaret for innsamling av hage- og grovavfall hos alle innbyggerne. Tjenesten er inkludert i renovasjonsgebyret.

Hentekalenderen som utgis av VESAR (Vestfold Avfall og Resurs AS) opplyser om hvordan avfallet skal kildesorteres og når de forskjellige typer avfall blir avhentet hjemme hos deg.

Fastsatt av Tønsberg bystyre den 15.05.06 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven).

Forskriften finner du her.

På Rygg gjenvinningsstasjon kan du levere avfall til sortering og gjenvinning. Stasjonen ligger på Rygg, Taranrødveien 93, Sem.