Informasjon til abonnenter om regler for vannmålere i Tønsberg kommune.

Tønsberg kommune har en tilskuddsordning ved omlegging av privat avløpsanlegg. Denne gjelder for de eiendommene som er eller blir tilknyttet kommunalt avløp, når det er gitt pålegg fra kommunen.

Forskriften om vann- og avløpsgebyrer regulerer forholdet mellom abonnent og kommune med tanke på gebyrene som kreves inn.

VA skisse

Her finner du nyttig informasjon til tiltakshaver i byggesaker. Dette er bare en kort informasjon om bestemmelser vedrørende tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett.

Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp regulerer ansvarsforhold mellom kommunen og den enkelte abonnent, tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold og setter krav til tekniske løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner. Klikk her for å lese mer om abonnementsvilkårene.

 

Alle eiendommer i kommunen har i dag plikt til å ha offentlig vann, avløp og renovasjon der dette finnes. Dette er en tjeneste som er gebyrpliktig.

Tønsberg kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Lenken nedenfor leder deg til en brosjyre hvor huseiere kan lese om hvordan man kan sikre seg mot inntrenging av avløpsvann i kjellere. Den gir også råd om hva som kan gjøres når skaden har skjedd.

Kommunen har nå vedtatt en ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avsløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende.

I Tønsberg kommune opplever vi et økende problem med fett i avløpsrørene. Både huseiers egne avløpsrør og kommunenes rør kan gå tett hvis matfettet ikke håndteres på riktig måte. I verste fall kan kloakk slå tilbake i rørene og gi kjelleroversvømmelser. Dette gjelder både private og kommunale ledninger. Fjerning av fett i avløpsnettet koster innbyggerne i Tønsberg mye penger hvert år - helt unødvendig. 

Avløpsvann som kan innholde kjemikalier, fett, olje, bensin eller andre stoffer som skiller dette fra vanlig sanitært avløpsvann fører ofte til problemer på kommunalt avløpsnett, renseanlegg, slamkvalitet, vannforekomster og kan også føre til helseskader. Kommunen kan derfor stille krav til slike utslipp.

Tønsberg renseanlegg er et interkommunalt avløpselskap (IKS) eiet av kommunene Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme og Tønsberg.

Tønsberg kommune Bydrift har i dette prosjektet hatt funksjon som vertskommune for gjennomføring av prosjektet.