Informasjon til virksomheter om krav til utslipp/påslipp av olje-, og fettholdig avløpsvann

Avløpsvann som kan inneholde kjemikalier, fett, olje, bensin eller andre stoffer som skiller dette fra vanlig sanitært avløpsvann fører ofte til problemer på kommunalt avløpsnett, renseanlegg, slamkvalitet, vannforekomster og kan også føre til helseskader. Kommunen kan derfor stille krav til slike utslipp.

Hvorfor skal kommunen ha kontroll med slike utslipp?

Utslipp av avløpsvann fra ulike virksomheter kan ha en sammensetning som er vanskelig for avløpsanlegget å håndtere. Det kan inneholde kjemikalier, fett, olje, bensin eller andre stoffer som skiller dette fra normalt avløpsvann. Slikt avløpsvann skal passere utskiller eller renseanlegg før det føres inn på kommunalt avløpsnett. Dette for å unngå problemer både på avløpsnettet, i renseanlegget, for slamkvaliteten og i vannforekomster. Helseskader hos personellet som arbeider med avløpsnett og renseanlegg kan være en risiko. Fettet i avløpsvannet vil også etter hvert stivne og kan tette igjen avløpsledningene.

For å hindre slike problemer og for å unngå forurensning og/eller fare for forurensning kan kommunen stille krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, og det som blir sluppet på det offentlige avløpsnettet av olje- og fettholdig avløpsvann. Dette gjelder både nye og eksisterende utslipp/påslipp.

Hvordan søke om tillatelse?

For å ivareta utslippene skal det ved nye utslipp og utslipp som økes vesentlig av oljeholdig avløpsvann søkes kommunen om tillatelse. Det digitale skjemaet "Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann", som ligger under "Skjema" og "Vann, avløp, renovasjon og miljø" på kommunens hjemmeside, skal benyttes.

Ved søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann/fettutskiller til kommunalt avløpsnett skal den ansvarlige sørge for at planlagt løsning for fettutskiller er i tråd med de krav som stilles til fettutskillere i "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser" (revidert utgave ble vedtatt av Utvalg for Nærings- og samfunnsutvikling i sak 015/18 den 01.03.2018). Opplysning om type virksomhet skal legges ved. I tillegg må type/fabrikat på planlagt fettutskiller, dimensjon med beregning og tilleggsutstyr også legges ved for at kommunen skal kunne vurdere søknaden.

Hvilket regelverk kommunen er forurensningsmyndighet etter

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 15 – krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, og etter kapittel 15A § 15A-4 - Påslipp til offentlig avløpsnett, og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av disse bestemmelsene følges. 

I tillegg kan kommunen vise til bestemmelsene i Tønsberg kommunes vedtatte ”Standard abonnementsvilkår for vann og avløp/administrative bestemmelser” pkt 2.1 og 2.2 og de tekniske bestemmelsenes punkt 3.7 - Utskillere og renseanlegg. De tekniske bestemmelsene er opphavsrettslig beskyttet og må bestilles hos Kommuneforlaget.

Lokal forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann, Tønsberg kommune

Kommunen har utarbeidet en ny forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann. Den har nå vært på offentlig høring. Når forskriften er vedtatt politisk og kunngjort så vil bestemmelsene i forskriften gjelde.

 

Veiledere