Informasjon vedrørende vann og avløp i byggesaker.

Her finner du nyttig informasjon til tiltakshaver i byggesaker. Dette er bare en kort informasjon om bestemmelser vedrørende tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett.

Klikk for stort bilde

Krav til høyde over avløpsledning.

For å forhindre tilbakeslag av avløpsvann i kjellere ved store avløpsmengder, høyvann etc., gjelder følgende krav i Tønsberg kommune:

  • Det skal være minst 90 cm høydeforskjell mellom kjellergulv (laveste vannlås) og toppen av kommunal avløpsledning, målt i stikkledningens forgreningspunkt på hovedledning. Dette er i henhold til Standard abonnemnetsvilkår, tekniske bestemmelser punkt 3.5.
  • Laveste monterte vannlås skal ligge minst 2,70 meter over havet.

Engangsgebyr for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett.

I følge Tønsberg kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer, skal det betales engangsgebyr for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett,

  • ved oppføring av nye bygg.
  • ved arealutvidelse (over 30 kvadratmeter).
  • for bebygd eiendom som tilknyttes kommunalt nett for første gang.

Tilknytningsavgiften beregnes på grunnlag av bygningenes areal, ikke vannforbruk.

Det er vedtatt en tilskuddsordning som kan gi inntil 50% reduksjon i engangsgebyret. Dette gjelder i de tilfeller der tilknytningen til kommunalt nett krever ekstra høye kostnader eller der vannforbruket er spesielt lite (gjelder store bygninger).

Tilknytningsavgift skal være betalt før tiltaket kan igangsettes.

Tinglyste avtaler:

Det skal foreligge tinglyste avtaler i følgende tilfeller:

  • Ved legging av vann- og avløpsledninger over annens grunn.
  • Ved tilknytning av vann og/eller avløp til andres private ledninger.

Avstand til kommunalt nett

Det skal være minimum 4 meters avstand mellom fast konstruksjon (bygning) og kommunale vann- og avløpsledninger, for å hindre skader ved eventuell oppgraving av ledningene. Dette er i henhold til. Tønsberg kommunes vann- og avløps-retningslinjer, punkt 6.3.4. Dispensasjon fra regelen kan gis på visse betingelser.

Kontakt oss:
Bodil Aske Reinertsen 33 34 86 60
E-post bod@tonsberg.kommune.no