Tønsberg kommunes veileder for lokal overvannshåndtering

De økte nedbørmengdene som følge av klimaendringene bidrar til og forsterker utfordringene med dagens overvannshåndtering. Det er derfor nødvendig å planlegge for robuste overvannsløsninger i fremtiden.

Veilederen informerer om de krav som skal ivaretas ved ny utbygginger og rehabiliteringer, og skal være et hjelpemiddel for innbyggerne, utbyggere, og for kommunens arealplanlegging og byggesaksbehandling. Tønsberg kommunes veileder for lokal overvannshåndtering gir samtidig verdifull innsikt for kommunens innbyggere om konsekvenser av de økte nedbørsmengdene. Den er delt inn i fire deler. De ulike delene og vedlegg til veilederen er listet opp under, og kan lastes ned derfra.

Veilederen er utarbeidet av Færder og Tønsberg kommuner med bidrag fra Cowi.

Bystyret har vedtatt, i sak 038/19, at overvannsveilederen skal legges til grunn for håndtering av overvann i Tønsberg kommune.

 

Overvannsveilederens fire deler finner du ved å klikke på linkene under:

Vedlegg til veilederen, nedbørsintensitet i form av Intensitet - Varighet - Frekvens [4 stk.:IVF-kurver, tabell+ 1 rapport fra Meteorologisk Institutt/MET], VA-miljøblad [6 stk.], temablad [10 stk.], standardtegninger [10 stk.] kan lastes ned ved å klikke på linkene under:

Ivf-kurver, tabeller, rapport fra MET:

Temablad - 10 stk.:

Standardtegninger - 10 stk.: