Septiktank

Her får du en oversikt over hvilke septiktanker kommunen tømmer, samt litt bakgrunnsinformasjon om septiktanker.

1. Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp: 
Kommunen sørger for tømming av septiktanker for eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp. Dette er i henhold til forurensningslovens §26. 
Tanken blir tømt hvert annet år, eier betaler for tjenesten gjennom årlig slamavgift. 
Dette gjelder hovedsakelig avløp fra spredt bebyggelse. 

2. Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp: 
For eiendommer som er tilknyttet kommunal avløpsledning som går til renseanlegg, er det normalt ikke behov for og heller ikke krav fra kommunen om å ha septiktank. Eier må da selv sørge for tømming av septiktanken ved behov, eller sette septiktanken ut av drift. 
Før en eventuell utkobling av septiktanken, bør stikkledningens alder, materiale, fall mm. undersøkes. Det anbefales å kontakte godkjent firma for rådføring. 

3. Eiendommer som er pålagt å ha septiktank: 
Enkelte eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp er pålagt å ha septiktank. Årsakene til dette kan være flere, men i hovedsak at den kommunale avløpsledningen har lite fall eller at ledningen er i en slik forfatning at det lett kan føre til tilstopping. Disse eiendommene kommer inn under den kommunale tømmeordningen. Tanken blir da tømt hvert annet år. Eier betaler for tjenesten gjennom kloakkavgiften.

TØMMEFIRMA
Tønsberg kommune har rammeavtale med Spyleteknikk AS vedr. tømming av septiktanker. Tlf. 33 31 82 30.Dette gjelder tømming av tanker som kommunen har ansvaret for (se punkt 1 og 3 ovenfor). Tømming av tette tanker kan bestilles fra det samme firmaet.

Kommunen sørger for tømming av septiktanker annethvert år. Ved behov for hyppigere tømminger, må huseier bekoste dette selv.

Andre tømmefirma kan finnes under "Septiktanktømming" på Gule sider.

 

NÆRMERE FORKLARING.
Vi får en rekke henvendelser fra huseiere vedrørende septiktanker og avløp. Dette er et helt ukjent tema for veldig mange. 
Her vil vi derfor gi litt nærmere informasjon om septiktanker og muligheten for utkobling av disse. 

Før ca.1970 ble avløp fra bebyggelse i tettbygd strøk, ledet via kommunale ledninger (rør) ut i elv eller sjø. Ved installering av WC, var det derfor nødvendig med septiktank. 

I ca. 1970 startet arbeidet med å lede de kommunale avløpsledningene til renseanlegget på Vallø. Dette anlegget ble satt i drift i 1980. 
For avløp som går til renseanlegg, er det ikke lenger behov for å ha septiktank. Disse kan derfor normalt kuttes ut. (Noen unntak er beskrevet i pkt. 3 ovenfor.) 

Septiktanker fungerer på følgende måte: Alt avløpsvann fra sanitærinstallasjoner innvendig i huset, ledes via septiktanken og videre ut til kommunalt nett. Faste partikler, dvs. toalettavløp mm, blir liggende igjen i septiktanken. Denne må tømmes med jevne mellomrom. 
Septiktank må ikke forveksles med en tett tank som ikke har utløp. 

Avløpsvannet som renner videre fra septiktanken ut til kommunalt nett, går via en privat avløpsledning. Avløpsledninger fra 1960-tallet og tidligere er hovedsakelig av betong. Etter mange års bruk blir rørene ujevne og sprukne innvendig. Hvis man setter septiktanken ut av drift, uten å skifte ledningen, vil det være stor sannsynlighet for at avløpet tettes igjen. Før septiktanken kuttes ut, bør det derfor vurderes om det er nødvendig å legge ny avløpsledning av plast. 

Huseier eier avløpsledningen fra sin eiendom fram til og med påkoblingspunkt på kommunalt nett. Huseier er derfor ansvarlig for drift og vedlikehold av ledningen, samt tømming av eventuell septiktank. 

Ta kontakt med en rørlegger, hvis du trenger hjelp til å vurdere tilstanden på avløpsanlegget. Alt arbeid med avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett, skal utføres av godkjent rørlegger eller en graveentreprenør med ADK1-bevis. 

For å finne et firma som kan tømme septiktanken, se på telefonkatalogens gule sider under ”septiktanktømming”. 

Det skal ikke betales noe tilknytningsgebyr ved utkobling av septiktanken, når avløpsvannet går til kommunalt nett fra før. 

I spredt bebyggelse er det mange eiendommer som ligger langt fra kommunale ledninger. Disse eiendommene har sine egne, private avløpsanlegg. Kommunen sørger da for tømming av septiktanken. Se punkt 1 ovenfor. 

Kontakt oss:
Bodil A Reinertsen telefon 33 34 86 60

Epost: bodil.aske.reinertsen@tonsberg.kommune.no
  
Post: Tønsberg kommune, Bydrift, postboks 2410, 3104 Tønsberg