Utslipp av olje-, fettholdig og annet industrielt avløpsvann til kommunens avløpsnett

Avløpsvann som kan innholde kjemikalier, fett, olje, bensin eller andre stoffer som skiller dette fra vanlig sanitært avløpsvann fører ofte til problemer på kommunalt avløpsnett, renseanlegg, slamkvalitet, vannforekomster og kan også føre til helseskader. Kommunen kan derfor stille krav til slike utslipp.

Kommunen som forurensningsmyndighet

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 15 – krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, og etter kapittel 15A § 15A-4 - Påslipp til offentlig avløpsnett, og fører tilsyn med at bestemmelsen og vedtak fattet i medhold av disse bestemmelsene følges. 

Hvorfor skal kommunen ha kontroll med slike utslipp?

Utslipp av avløpsvann fra ulike virksomheter kan ha en sammensetning som er vanskelig for avløpsanlegget å håndtere. Det kan inneholde kjemikalier, fett, olje, bensin eller andre stoffer som skiller dette fra normalt avløpsvann. Slikt avløpsvann skal passere utskiller eller renseanlegg før det føres inn på kommunalt avløpsnett. Dette for å unngå problemer både på avløpsnettet, i renseanlegget, for slamkvaliteten og i vannforekomster. Helseskader hos personellet som arbeider med avløpsnett og renseanlegg kan være en risiko. Fettet i avløpsvannet vil også etter hvert stivne og tette igjen avløpsledningene.

For å hindre slike problemer og for å unngå forurensing og/eller fare for forurensning kan kommunen stille krav ved det som blir sluppet på det offentlige avløpsnettet av oljeholdig, fettholdig og annet industrielt avløpsvann. Dette gjelder både nye og eksisterende utslipp.

Søknad om tillatelse

Installasjon av oljeutskiller og fettutskiller er søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens kapittel 20.

For å ivareta utslippene skal det derfor ved nye utslipp og utslipp som økes vesentlig av olje eller fettholdig avløpsvann søkes kommunen om tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, og søke om tillatelse til påslipp av fettholdig avløpsvann.


Gjeldende regelverk er Plan- og bygningslovens § 20-1 –tillatelse til tiltak med tilhørende forskrifter, forurensningsloven, forskrift om begrensning av forurensning kpt 15 og 15 A og Tønsberg kommunes vedtatte ”Standard abonnementsvilkår for vann og avløp/administrative bestemmelser” pkt 2.1 og 2.2 og de tekniske bestemmelsenes punkt 3.7 - Utskillere og renseanlegg. De tekniske bestemmelsen kan bestilles hos Kommuneforlaget.

Veiledere