Brøyting, snørydding og strøing

Hva er kommunens vedlikeholdsansvar?

 • Vinterdrift med brøyting, snørydding og strøing av om lag 175 kilometer offentlige veier og 75 kilometer gang- og sykkelveier
 • Offentlige plasser, torg, gågater og offentlige parkeringsplasser
 • Gang - og sykkelveier langs kommunale veier og de fleste fylkesveier

Omfatter ikke:

Kommunen har ikke ansvar for snørydding av fortau, private arealer eller private avkjørsler

Plikter og ansvar for eier av hus eller grunn:

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is, samt strø fortauet når det er glatt (Politivedtekt for Tønsberg § 4- 2).

Brøyterutiner

 • Brøyteenhetene kalles normalt ut når det er snøfall med en snødybde på seks til åtte centimeter på gang- og sykkelveier og offentlige parkeringsplasser. For kommunale veier er grensen ca. 10 centimeter.
 • Veiene skal normalt være gjennombrøytet i løpet av seks timer etter utkalling.
 • Brøyting på dagtid forsøkes unngått, fordi parkerte biler og stor trafikk hindrer brøytingen, og øker risikoen for ulykker.
 • Brøyting til vinterveibredde og brøyting av kryss, busslommer og lignende utføres umiddelbart etter gjennombrøyting.
 • Alle maskiner som brøyter eller strør for Tønsberg kommune har innmontert GPS sende- og mottaksutstyr for å dokumentere arbeidet som utføres.

Rydding av plasser, gang- og sykkelveier

 • Gågater, torg, gang- og sykkelveier brøytes med samme standard som tilstøtende kjørevei. Ved sterkt snøfall prioriteres fremkommeligheten på hovedveinettet.
 • Etter snøfall og brøyting vil snø fra gater og plasser så snart som mulig ryddes og kjøres vekk fra områder der dette er nødvendig.
 • Snøopplag bør ikke oppta over halve bredden av fortauet.
 • Ved fotgjengeroverganger og kryss skal snøopplaget ikke hindre sikt. 
 • Eier av hus eller eiendom inntil offentlig grunn plikt til å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is, samt strø fortauet når det er glatt  (politivedtektenes § 4-2)

Strøing av sand eller salt

 • Veinettet strøs normalt ikke på vanlig vinterføre eller når det snør. Når forskriftsmessig skodde kjøretøy får problemer med å komme fram på grunn av is, strøs det med sand eller salt etter behov.
 • Det strøs først punktvis i vanskelige stigninger, kurver, mot veikryss og på utsatte fotgjengerarealer.
 • Tønsberg kommune tilstreber å redusere bruk av salt i veivedlikeholdet

Kontakt/spørsmål:


Telefon: 33 34 88 00 alle hverdager i tidsrommet kl. 07.00-15.00

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Besøksadresse: Kilengaten 24, 3117 Tønsberg.

Åpningstid:
Mandag - torsdag: kl  07.00 -15.00
Fredag: kl 07.00 -14.00