Haugar Fjellhall

Klikk for stort bilde Illustrasjon fra skisseprosjekt: Foreløpig/mulig planskisse av anlegget

Aktuelt

  • Grunnundersøkelser vil gjennomføres i mai/juni 2018
  • Første frist for innspill eller merknader til varslet detaljregulering for parkeringsanlegg og sentral for søppelavsuganlegg i Haugarfjellet er 7.mai 2018

 

 

Parkering i Haugar Fjellhall

Bystyret vedtok i desember 2017 å bevilge midler for å realisere et parkeringsanlegg under fjellkollen Haugar.

Klikk for stort bilde

Illustrasjon: Visualisering parkeringsetasje

Parkeringsanlegget er planlagt med adkomsttunnel og innkjøring fra St. Olavs gate, samt at gående og syklende lett kan komme til parkeringsanlegget med heis, fra Tønsberg torv og fra Carl E. Paulsens plass.

Adkomsttunnelen blir ca. 230 m lang inn til 2 parkeringshaller.

Fra hallene vil det etableres heis og trappeadkomst til utgang v/Haugarock/ Haugartingsgate og via gangtunnel til heis- og trappesjakt ved Tønsberg Torv.

Ved heisene er det planlagt å etablere arealer for låsbar sykkelparkering, el-sykkellading, vask/service av sykler.

Det legges også opp til en bomfri kundevennlig parkeringsløsning og ladepunkter for elbil.

 

Avfallssug

Med avkjøring fra felles adkomsttunnel etableres også utsprengt areal for lokalisering av avfallssugssentral. Sentralen vil på den måten ikke legge beslag på annet verdifullt overflateareal i sentrum.

Ett nettverk av rør til definerte sentrale nedkast/abonnenter er under planlegging av Tønsberg Kommune i ett annet parallelt prosjekt.

 

Bypark

Det er også planlagt opparbeiding av en bypark mellom Villa Møllebakken og St.Olavs gate ved avslutning av prosjektet.

Klikk for stort bilde Illustrasjon: Ideskisse bypark

 

 

Link til aktuelle dokumenter og supplerende informasjon:

Dokument id: