Haugar Fjellhall

For stor risiko knyttet til parkeringsanlegg på Haugar

Rapporten om et mulig parkeringsanlegg ved Haugar er nå gjennomgått av teknisk avdeling i Tønsberg kommune. Rådmannens vurdering er at det er knyttet så stor risiko til prosjektet at det ikke kan anbefales å gjennomføre det.

Bystyret vedtok i 2017 at mulighetene for et fjellanlegg ved Haugar bestående av parkeringshus for sykkel og bil, anlegg for avfallsug, tilhørende tunneler samt ny bypark skulle utredes nærmere. 

Leverte sluttrapport i mai 2019

Norconsult har, på oppdrag fra Tønsberg kommune, gjennomført et forprosjekt for å se nærmere på hvorvidt et slikt anlegg er gjennomførbart. De leverte sin sluttrapport i mai i år. Rapporten er en sammenstilling av resultater fra ingeniørgeologisk kartlegging og utførte grunnundersøkelser, samt ingeniørgeologiske, hydrogeologiske og geotekniske vurderinger for området.

Rådmannens vurdering

Rapporten om et mulig parkeringsanlegg ved Haugar er nå gjennomgått av teknisk avdeling i Tønsberg kommune. Rådmannens vurdering er at det er knyttet så stor risiko til prosjektet at det ikke kan anbefales å gjennomføre det. Det vil bli gitt en grundigere orientering på felles gruppemøter den den 3. juni.

Vi har hatt stor tro på dette prosjektet, og skulle ønske at det var gjennomførbart. Men faktaene i rapporten viser at det er for stor risiko knyttet til byggingen av et slikt anlegg med tanke på mulige setningsskader på infrastruktur, bygninger og kulturminner. De økonomiske konsekvensene på avbøtende tiltak er også for høye til at det er forsvarlig å jobbe videre med anlegget, sier rådmann i Tønsberg Geir Viksand.

Hovedkonklusjon

Hovedkonklusjonen i rapporten er at det er knyttet stor risiko til prosjektet på flere områder. Den største risikoen ved bygging av berganlegget vurderes å være senkning av grunnvannsnivå og poretrykk, med påfølgende fare for skadelige setninger på overflaten. Prosjektet vurderes å medføre en betydelig risiko for uakseptable setninger på bebyggelsen i Tønsberg sentrum. Tiltak for å redusere denne risikoen (vanntett støp) vil kunne øke kostnadene med minimum 50 – 100 % av bergarbeidene.

Ser på andre muligheter

Tønsberg kommune ser nå på andre muligheter for å løse parkeringsutfordringene i byen. Det er for tidlig å si noe om konkret hvor dette kan bli, men saken har høy prioritet.

For mer informasjon kontakt rådmann Geir Viksand 415 04 718

Forprosjektrapport (PDF, 9 MB)

 

Filarkiv