Beredskapsteam mot mobbing

Beredskapsteam mot mobbing

Kort fortalt

Tønsberg kommune har nedsatt et beredskapsteam som skal bistå i mobbesaker der barnehagens/skolens ordinære tiltak ikke har hatt ønsket effekt

Hvordan melder du en sak?

 • Ta kontakt med barnehagen/skolen til barnet og be de ta kontakt med teamet
 • Du kan ringe til en av representantene i beredskapsteamet mot mobbing

Beredskapsteamets representanter


Leder: Geir Pettersen, telefon 992 14 025

Medlemmer skole

Eva-Mette Strand, telefon 970 88 382

Brita Evjetun -  PPT, telefon 409 02 986

Medlemmer barnehage

Monica Nes. telefon 977 91 397

Magnhild Monstad,  PPT, telefon 481 27 806


Teamet skal bistå barn, foreldre, barnehager og skoler i tilfeller hvor ordinære tiltak for å forebygge og håndtere mobbing ikke har ført fram, eller ikke er iverksatt. I tillegg får teamet en koordinerende rolle i forhold til tverrfaglig innsats når dette er påkrevd.

Hvem kan kontakte beredskapsteamet?

 • Barn/ungdom
 • Foresatte
 • Barnehager/skoler

Hva er mobbing?

 • Mobbing av barn er handlinger fra voksne/barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet
 • Psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer utført av enkeltpersoner eller grupper.

Forebygging og håndtering av mobbesaker

Barnehagen/skolen har selv ansvaret for å tilrettelegge for godt oppvekst og læringsmiljø, slik at mobbing forebygges og god fysisk og psykisk helse fremmes. Beredskapsteamet har ingen rolle i det forebyggende arbeidet og heller ikke i barnehagens/skolens ordinære oppfølging av mobbesaker.

Hva skjer når du kontakter beredskapsteamet?

 • Vi får i stand en oppstartsamtale mellom melder og representanter fra beredskapsteamet så snart som mulig og senest innen 3 virkedager.
   
 • Hvis saken ikke er meldt inn i samarbeid med barnehagen/skolen, vil beredskapsteamet kontakte skolen umiddelbart etter oppstartsamtalen med melder og hente inn informasjon som er relevant for saken.
   
 • Beredskapsteamet kan i denne fasen også pålegge barnehagen/skolen tryggingstiltak som iverksettes med umiddelbar virkning i påvente av det videre arbeidet med saken.
   
 • Foresatte/elever kan be om at helsesøster/andre er med på møtene og bistår i prosessen.
   
 • På bakgrunn av den informasjonen som fremkommer, legger beredskapsteamet en plan for å håndtere saken videre i samarbeid med barnehagen/skolen og foresatte/elever.
   
 • Beredskapsteamet er med på evalueringen av de iverksatte tiltakene så lenge de foresatte ønsker det og til barnet igjen har et trygt og godt miljø.
Til toppen