Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 23.09.2022, UPB-sak 171/22, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for tinghus på Bjørn Farmann-tomten, planID 3803 20220216, ut til offentlig ettersyn.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt å oppheve deler av reguleringsplan for Rønningen, KST sak. 113/22.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Sentrumsområdet til idrett og kulturelle/sosiale aktiviteter på Eik, sak 155/22.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune, Utvalg for plan- og byggesaker (UPB) vedtatt endring av reguleringsplan for Kirkeåsen, Vivestad - planid 3803 R30_0004 sak. 118/22.

 

Kommunestyret har vedtatt å omdisponere 200.000 kroner til frivillige organisasjoners arbeid med nyankomne flyktninger.  

Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til integreringstiltak for flyktninger. Illustrasojonsbilde.

Vestfold og Telemark fylkeskommune gir 5 millioner i 2022 i tilskudd til integreringstiltak for flyktninger i regi av frivillige organisasjoner. 

 

Det vises til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 18.oktober 2021. Planarbeidet ble varslet i henhold til Plan og bygningsloven (pbl) §12-8. Det ble varslet med brev til offentlige instanser og naboer, på nettsiden til Tønsberg kommune og Norconsult, samt i Tønsberg Blad. Merknadsfrist var 15. november 2021.

Planområdet varsles nå utvidet etter at tiltakshaver har funnet en god veiløsning som hensyntar stedets naturlige terreng. Dette gjør at veien nord for planområdet ikke følger gjeldende plan. På den bakgrunn ønsker tiltakshaver å utvide planområdet til å inkludere det nødvendige arealet for å realisere denne løsningen. Se kart nr. 1 for illustrasjon av ønsket veiløsning og hvordan ny løsning skiller seg fra gjeldende plan. Kart nr. 2 viser tidligere varslet planområde med ønsket utvidelse i nord.

Vedtatt plankart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Tønsberg stasjon,  sak. 044/22.

   

- Målet vårt har vært å finne ut hvordan vi kan jobbe enda bedre med selvmordsforebygging, psykisk helse og rus fremover, sier kommunalsjef Mette Vikan Andersen. Nå legges planene ut til høring frem til 1. mai. 

Operatører som er interessert i å inngå avtale om å drive utleie av el-sparkesykler i Tønsberg kommune, kan melde sin interesse innen 8. april 2022 kl. 13.00.

Til toppen