Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Plankart med formål

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 3-7 legger Bane NOR ut detaljreguleringsplan for Togparkering Tønsberg, planID 3803 20200188 til offentlig ettersyn.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljregulering av Sandeåsen boliger – planid 20150113 sak. 118/21.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Del av Husvik ved Hermelinveien sak. 119/21.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Utvalg for plan- og byggesaker (UPB) i møte 04.06.2021 sak 120/21, vedtatt endring av detaljregulering for Linnestad Næringsområde Nord - planid R20/0023.
 

I dag bruker vi drone for å oppdatere kommunens kartverk med nybygg på Kjelle. Dronen sendes opp ved Kjellengeveien ca. kl. 09.30 og flytiden er estimert til 25-30 minutter. Dronen vil ta bilder fra 60 meters høyde. Vi har stort fokus på sikkerhet og personvern i våre droneoppdrag. Klikk her for å lese mer om hvordan vi bruker drone.

Ingeniørservice AS varsler på vegne av Andebuveien 78 AS igangsetting av detaljregulering som helt eller delvis erstatter gjeldende regulering, planID 3803 15002, Hesby i Tønsberg kommune i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Hovedsakelig gjelder detaljreguleringen gbnr 40/19, men planavgrensningen tar også for seg 40/8, 40/23, 40/24, 40/25 og 213/2.

 

Tønsberg kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2033. Planforslaget er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frem til 16. august kan enkeltpersoner, næringsdrivende, institusjoner, lag/foreninger og offentlige instanser komme med høringsuttalelser.

 

Klage på kommunestyrets vedtak i sak: 178/20 den 09.12.2020, ble behandlet av kommunestyret den 19.05.2021, sak: 072/21. Klagen ble tatt til følge.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Utvalg for plan- og byggesaker (UPB) i møte 19.2.2021 sak 029/21 og 030/21, vedtatt endring av detaljregulering for Kongsåsen Brendsrød - planid 11001.

 

Til toppen