Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Utvalg for plan- og byggesaker (UPB) i møte 19.2.2021 sak 029/21 og 030/21, vedtatt endring av detaljregulering for Kongsåsen Brendsrød - planid 11001.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Rambøll AS oppstart av planarbeid for endring av detaljregulering av Husvikveien 25.
 

Det ble varslet oppstart av planarbeid 4.9.2020 med frist for innspill 10.10.2020. Det kom inn mange innspill til varselet. På bakgrunn av innspillene er det vurdert at planområdet skal utvides til å omfatte Orrestien fram til Vårveien, Vårveien og Grusveien.


 

 

13. januar 2021 ble de nye politivedtektene for Tønsberg kommune godkjent.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 11.12.2020, UPB-sak 252/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Kristina kvarteret, planID 3803 20200194, ut til offentlig ettersyn.

  

 

forside trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen for perioden 2020 – 2024 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Tønsberg kommune.

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter tilskuddsordningen Barne- og
ungdomstiltak i større bysamfunn. Bufdir tar forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser for 2021:
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge (tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier)  

Planavgrensning

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Bane NOR oppstart av planarbeid for detaljregulering av Tønsberg stasjon, planID 3803 20200199 med eiendom gårds og bruksnummer 208/5 med flere.

 

Til toppen