Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Forslag til plankart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 26.03.2021, UPB-sak 089/21, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Skogsnaret 1, planID 3803 20200191, ut til offentlig ettersyn.

     

Barkåker øst - planavgrensning

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Jarlsberg Hovedgård og Format Eiendom AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av nærings- og boligområde på Barkåker øst. Samtidig legges planprogram ut på høring.

 

 

Utvalg for kultur, idrett og folkehelse (UKIF) vedtok i sitt møte 23.03 at «Anleggsplan idrett og friluftsliv 2021-2024» skal ut på høring. Anleggsplanen er kommunens planleggingsverktøy for utviklingen av anlegg for idrett, friluftsliv og selvorganisert fysisk aktivitet.

Hensikten med forskriften er å redusere antallet fremtidige lekkasjer og å gjøre det tydelig hvordan oljetankene skal håndteres. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør Bane NOR en mindre utvidelse av planområdet for reguleringsplanen. Oppstart av reguleringsplanarbeid for Tønsberg stasjon ble varslet 18. november 2020.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Utvalg for plan- og byggesaker (UPB) i møte 19.2.2021 sak 029/21 og 030/21, vedtatt endring av detaljregulering for Kongsåsen Brendsrød - planid 11001.

 

Det ble varslet oppstart av planarbeid 4.9.2020 med frist for innspill 10.10.2020. Det kom inn mange innspill til varselet. På bakgrunn av innspillene er det vurdert at planområdet skal utvides til å omfatte Orrestien fram til Vårveien, Vårveien og Grusveien.


 

 

13. januar 2021 ble de nye politivedtektene for Tønsberg kommune godkjent.

Til toppen