Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

utvidelse av velleskogen

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir Arkitekter AS på vegne av Eik Boligutvikling AS om utvidelse av planområdet. I tråd med planprogrammet som ble vedtatt 22.11.2019 UPB-sak nr.: 007/19, har konsekvensutredningen vurdert flere løsninger for kjøreadkomst til utbyggingsområdet  for boliger.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljreguleringsplan av Semsbyveien 71B m.fl., planID 20160142 sak. 149/20.

 

Oversiktskart, stiplet linje viser varslingsgrensen

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Norconsult AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Skjeggestadåsen nord og legger samtidig ut planprogram på høring.

 

Planområdet - del av snorres gate

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 28.08.2020, UPB-sak nr. 147/20 vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering av Del av Snorres gate og Bisp. Eysteins gate til offentlig ettersyn.

 

Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune starter opp reguleringsplanarbeid med hensikt å endre gjeldende reguleringsplan for Skallevoldstranden, planID 55023.

bentsrud syd

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 legges planprogram for Bentsrud Syd ut til offentlig ettersyn. 5. september  2019 ble det varslet om oppstart reguleringsarbeid.

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Tønsberg kommunestyre i møte 17.06.2020, sak: 089/20 vedtatt ovennevnte kommunedelplan.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent boligområde B10 og adkomstveg KV8 i detaljregulering for Firingen, vedtatt av Tønsberg kommunestyre 19. juni 2019.

Kommunestyret i Tønsberg kommune har i sak 069/20 i møte 19.05.2020 vedtatt forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Tønsberg kommune.

Kommunestyret for nye Tønsberg kommune har vedtatt følgende lokale forskrifter i møte den 12.12.2019. 

 

Til toppen