Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Forslag til endret plankart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 5.6.2022, UPB-sak 148/20, vedtatt å legge forslag til oppheving av deler av reguleringsplan for Rønningen, planID 3803 56012, ut til offentlig ettersyn.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Statsbygg - på vegne av Domstoladministrasjonen - oppstart av planarbeid for detaljregulering av tinghus på Bjørn Farmand-tomten.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljreguleringsplanen av Sandeåsen, UPB sak 042/22 vedtatt 25.03.2022.

 

Planavgrensning

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir arkitekter AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av gang- og sykkelvei langs fv. 3138 Syrbekkveien.

 

Vedtatt plankart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Tønsberg stasjon,  sak. 044/22.

   

I medhold av plan og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune 20.04.2022 vedtatt detaljregulering av Del av Snorres gate og Bisp. Eysteins gate, planID 3803 20190181, KST saksnr. 043/22. 

 

- Målet vårt har vært å finne ut hvordan vi kan jobbe enda bedre med selvmordsforebygging, psykisk helse og rus fremover, sier kommunalsjef Mette Vikan Andersen. Nå legges planene ut til høring frem til 1. mai. 

Operatører som er interessert i å inngå avtale om å drive utleie av el-sparkesykler i Tønsberg kommune, kan melde sin interesse innen 8. april 2022 kl. 13.00.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Grunneiere Kongsåsen D3 oppstart av planarbeid for detaljregulering av Kongsåsen D3, planID 3803 20220212.

Forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av planen starter opp samtidig. 

 

Kart over planområdene

Tønsberg kommune varsler at det settes i gang arbeid med å oppheve eldre reguleringsplaner i kommunen (plan- og bygningsloven § /-12). Arbeidet omfatter en gjennomgang av planer som er eldre enn 1990, men også enkelte nyere planer vil bli vurdert. Kommunen vurderer å oppheve:

  • G/S-vei Velleåsen – Revetal ungdomsskole - plan ID R10_0007, vedtatt 14.2.1986
  • Reguleringsplan for G/S vei Valleåsen - plan ID R20_0010-E, vedtatt 14.11.1985

 

  

 

Til toppen