Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Kommunestyret i Tønsberg har i møte den 11. mars 2020 vedtatt detaljregulering av Åshaugveien 62,
planID 3803 20170150. De første 4 sifrene i planID er endret den 01.01.2020 fra 0704 til 3803
grunnen kommunereform.

Single Office AS ønsker å regulere eiendommene Storgaten 20, gbnr.1002/372 og Sjøfartsplassen, gbnr. 1002/4 samt tilgrensende fortau og gategrunn som eies av Tønsberg kommune. Gategrunn mot Nedre Langgate eies av Fylkeskommunen (VTFK).

 

Kommunestyret i Tønsberg har i møte den 11. mars 2020 vedtatt detaljregulering av «Biogassanlegg på Rygg»,  planId 3803 20180176.

Tønsberg kommune inviterer leverandører til dialogkonferanse om anskaffelse av el-ferge forberedt for fremtidig autonom drift. Fergen skal trafikkere Husøysundet til erstatning for Ole III. 

KB Arkitekter varsler på vegne av Hotel Klubben DA oppstart av endring av reguleringsplan for eiendommene gbnr. 1001/61, 144 og 145 mfl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig utvikling av Hotell Klubben.

Du kan komme med innspill til planene, frist for innspill er 10. april 2020.

Bane Nor legger forslag til kommunedelplan med konsekvenseutredning for nytt hensettingsanlegg/ togparkeringsanlegg i Tønsberg kommune ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan og bygningsloven § 11-14 første ledd.

Kommunestyret for nye Tønsberg kommune har vedtatt følgende lokale forskrifter i møte den 12.12.2019. 

 

Til toppen