Permisjon fra undervisningen

Permisjon fra undervisningen

Kort fortalt

 • For å søke om permisjon, logg inn på Visma FLYT skole.
 • Les retningslinjene lenger ned på denne siden.

 

Søk om permisjon


Vi oppfordrer søker til å begrunne og gjerne dokumentere søknaden med vedlegg. Ta gjerne kontakt med skolen for nærmere veiledning om søknad og søknadsprosessen. Kopi av søknader og vedtak blir oppbevart i elevens mappe i kommunens arkivsystem.

Retningslinjer for permisjon

 1. Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. Søknad må sendes senest 1 uke før ønsket permisjonen begynner.
   
 2. Enkeltdager i forbindelse med helgedager til registrert trossamfunn eleven tilhører, gis etter samlet søknad for alle slike dager fra foresatte ved begynnelsen av hvert semester.
   
 3. Når en elev er innvilget skolefri, plikter foreldre/ foresatte å sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.
   
 4. Skolen har ingen plikt til å planlegge og tilrettelegge elevens undervisning i permisjonstiden utover det som ordinært ville påløpt.
   
 5. Det kan heller ikke forventes at eleven senere vil få ekstra undervisning av grunner som måtte komme av fraværet.


Saksbehandling 

Elevens kontaktlærer kan innvilge permisjon i inntil tre dager pr. skoleår (§2-11).

Rektor kan innvilge permisjon etter samme bestemmelse i inntil to uker.

Opplæringslovens bestemmelse i § 2-11 om maksimal permisjonstid på 2 uker er ufravikelig. Dette betyr at rektor må avslå alle søknader som gjelder permisjon for en periode på mer enn to uker.

Rektor kan imidlertid innvilge permisjon i to uker av den omsøkte perioden, og gi avslag på resten. Foresatte må i slike tilfeller gi tilbakemelding på hvorvidt de ønsker to ukers permisjon eller ikke og eventuelt hvilke to uker de ønsker.

I hvert tilfelle skal det gjøres en konkret vurdering av om det er forsvarlig å innvilge permisjon, noe som fordrer dialog mellom ulike lærere. Av denne grunn må det påregnes 5 virkedagers saksbehandlingstid. Søknader fremmet mindre enn 1 uke før permisjonen starter vil ikke bli behandlet. Det anbefales sterkt å søke i god tid, samt avvente kjøp av billetter, overnatting etc. til søknaden eventuelt er innvilget.

Fravær ut over to uker / ugyldig fravær

Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt eller uten å ha fått innvilget (hele) permisjonssøknaden, vil eleven få ugyldig fravær for den delen av søknaden som eventuelt ikke er innvilget.

Opplæringsloven § 2-11

Permisjon frå den pliktige opplæringa Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Til toppen