SFO

SFO

Kort fortalt

 • Tilbud før og etter skoletid til elever i 1. - 4. trinn og for barn med spesielle behov på 1. - 7. årstrinn
 • Du søker om plass  fra Visma Flyt skole
 • Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon av foreldrebetaling

Søke om plass

Du må søke om plass fra Visma Flyt skole. Der logger du inn med ID-porten. Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med din skole. Nye 1. trinnselever får informasjon om hvordan de kan søke om plass i eget brev fra skolen vinteren før skolestart.

Søk om plass på SFO

Priser for opphold på SFO - 2022

 • 30 % søskenrabatt for 2. barn og 50 % fra 3. barn.
 • Det betales for hele måneder. Vær oppmerksom på at det betales for hele august uavhengig av hvilken dato barnet starter.
Priser for opphold på SFO
Opphold Pris per måned Kost
5 dager per uke kr 3 284 kr 232
4 dager per uke kr 2 701 kr 188
3 dager per uke kr 2 118 kr 144
2 dager per uke kr 1 534 kr 99
5 dager annenhver uke kr 1 763 kr 111
5 dager i uken med kun morgenplass kr 521 ikke kost

Redusert foreldrebetaling

Søke om redusert foreldrebetaling

 • Du må søke innen 01.06, for at du skal få redusert betaling fra 01.08. Den nyeste skattemeldingen må følge med søknaden som dokumentasjon. Søknad mottatt etter 01.08: hvis søknaden innvilges, vil du få redusert betaling fra måneden etter du har søkt.
 • Søknaden gjelder for ett skoleår om gangen.
 • Du kan søke hvis samlet bruttoinntekt for familien er under kr. 602 067,-
 • Siste skattemeldinger til husholdningen må vedlegges søknaden som dokumentasjon. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Begges inntekt må dokumenteres. Har barnet delt bosted, regnes foreldrebetalingen ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Dersom du ikke har en skattemelding eller inntekten er endret fra siste skattemelding

må du sende inn annen dokumentasjon:

Har du bodd kort tid i landet?

 • Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad 
 • Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav / flyktningtjenesten.

Er du arbeidstaker?

 • Kopi av siste tre måneders lønnsslipp 
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer 
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon 

Er du selvstendig næringsdrivende?

 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt 
 • Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen 

Er du arbeidsledig?

 • Kopi av siste utbetaling fra Nav 

Er du sosialklient?

 • Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad 
 • Dersom sosialhjelp er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav.

Endring av plass

Endringer av plasstype er gjeldende fra den 1. i påfølgende måned med minimum en måneds varslingstid. Det kan ikke gjøres endringer dersom varslingstiden går ut over 31. mars.

Endringer i oppholdet gjøres i Visma Flyt Skole.

Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med din skole.

Oppsigelse av plass

Oppsigelsesfrist og frist for redusering av plasstype er en måned, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Du må betale for plassen i oppsigelsestiden. Dersom plassen sies opp etter 31. mars, må du betale ut skoleåret.

Dersom ditt barn skal slutte, må plassen sies opp i Visma Flyt Skole  

Åpningstider

Gå til din skoles nettside for å se åpningstider.

Stengt SFO

SFO har sommerstengt i uke 27, 28, 29 og 30.

Gå til din skoles nettside for å se hvilke andre dager SFO er stengt.

Vedtekter

Til toppen