UTGÅTTE temakart til arealdelen

Temakart tilhører kommuneplanens arealdel og har status som retningslinjer for kommunens arealbruk.

Del av arealdelen er vedtatt unntatt rettsvirkning som følge av innsigelse og vedtak den 22.05.19. Det gjelder områder som var omfattet av hensynssone nasjonalt viktig kulturmiljø i Slagendalen og på Jarlsberg i forrige arealdel. Sonene vises i temakart om kulturminner og landskap under. Disse sonene gjelder frem til meklingsresultatet foreligger.