Barnevernvakta

Kort fortalt

Barnevernvakta gir akutt hjelp til barn og ungdom i alderen 0-18 år og deres familier/foresatte på kveld, helg og natt når barneverntjenestene er stengt.

Telefon: 33 31 02 03
 

Åpningstider

Mandag til torsdag kl. 16.00 - 23.00. 
Fredag kl. 15.00 - Søndag kl. 23.00

Helligdager kl. 08.00 - 23.00

Utenom åpningstid er det bakvaktordning med samme telefonnummer. 

Besøksadresse

Tønsberg Politikammer, Baglergt. 2, Tønsberg

E-post

barnevernvakta@tonsberg.kommune.no

Når bør jeg ta kontakt?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

 • vold eller er vitne til vold
 • seksuelle overgrep
 • foreldre som ruser seg
 • omsorgssvikt
 • kjønnslemlestelse
 • tvangsgifte

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

 • om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning
 • om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til den kommunen barnet bor i
 • om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt

Videre vil barnevernvakten vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos barnevernvakten.

Kan jeg være anonym?

 • Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:
 • Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.
 • Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
 • Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.
 • Dersom du velger å skrive e-post må du huske på at navnet ditt vil komme fram i headingen på e-posten, og barneverntjenesten vil få kjennskap til navnet ditt. Da er du ikke lenger anonym.  

Her ligger Barnevernvakta