Alt i meg - et prosjekt om seksuell helse

Det er et behov for å øke kunnskap og bevissthet rundt barn og unges forståelse av seksuell helse, egen kropp, egne grenser og andres grenser. Dette er i tråd med «Snakk om det» Strategi for seksuell helse (2017-2022). 

Øke kunnskap og kompetanse

Prosjektet "Alt i meg" handler om å øke kunnskap og kompetanse om seksuell helse hos barn, unge, deres foresatte samt ansatte som jobber med barn og unge i Tønsberg kommune. Vi vet at god seksuell helse er med på å holde oss friske og i trivsel. Dårlig seksuell helse gjør oss mer utsatt for sykdommer og mistrivsel. Grunnlaget for god seksuell helse legges allerede tidlig i småbarnsalder. Dette er et tema som har vært mangelfullt belyst både på helsestasjon i barnehage og skole. Tittelen "Alt i meg" ønsker å understreke at den seksuelle helsen også er en viktig del av mennesket.

Fått økonomiske midler

Tønsberg kommune fikk i 2020, midler til prosjektet via tilskuddsordning - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er ble bevilget ca. 850 000 kr fordelt over tre år.  Prosjektet innledet et treårig samarbeid med stiftelsen Sex og samfunn som deltok inn i prosjektgruppen som aktiv rådgivende faginstans.

Komfortabel og rustet

Vi vil med dette prosjektet at alle ansatte føler seg mer komfortabel og rustet i samtaler om seksuell helse med den målgruppen de jobber med.  Vi vet at skal man føle seg rustet til dette bør man ha erfaring, kunnskap og trygghet i møte med temaet seksualitet.

Seksualitet angår alle mennesker i alle aldre og livssituasjoner og utvikles gjennom hele livet. Seksualitet omfatter fysiske, psykiske, åndelige, sosiale og kulturelle sider ved det å være menneske og kan nytes alene eller deles med andre. 

I løpet av prosjektperioden skal vi ha gjennomført kompetanseheving blant ansatte i Tønsberg kommune som arbeider med barn og unge. Vi ønsker via brukermedvirkning å få innspill til både innhold og eventuelt nye arenaer hvor temaet seksuell helse kan fremmes.

Ressursbank

Vi vil også lage en nettside med en ressursbank hvor man kan hente ideer, kunnskap, refleksjoner og anbefalinger, som kan brukes for ansatte og innbyggere av Tønsberg kommune. 

Vi håper vårt prosjekt vil påvirke oss i Tønsberg kommune til å snakke om det!

Hilsen prosjektgruppa. 

 

Dette er prosjektgruppa

  • Marthe Opsal, psykologspesialist og prosjektleder, Familiehuset
  • Kjersti Draugedalen, rådgiver ph.d. Familiehuset
  • Anne Marte Feen, Psyk. sykepleier og helsesykepleier (tidl. Sex og samfunn). Familiehuset

 

Tidligere medlemmer:

  • Lisa Andrea Frigård, psykolog, Familiehuset
  • Hege Brekke, jordmor, Helse
  • Katrine Viken Foyn, helsesykepleier, Helse
  • Pia Tellander, familieveileder, Familiehuset

 

 

Har du spørsmål om nettsiden, vennligst kontakt  Anne Marte Feen 

  

Artikkelliste