Verktøy og ressurser for seksuelle overgrep og SSA

Det er viktig at trygge voksne har kunnskap om når seksuell atferd blant barn og unge blir bekymringsfull og skadelig. 

Her kan du finne litteratur om overgrep og bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. Under de andre fanene om verktøy og ressurser som er aldersinndelt kan dere også finne mer informasjon og litteratur.

Nettsider 

 

 • seksuellatferd.no  er en ressursside for fagpersoner  om sunn seksuell utvikling og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd
 • Snakkemedbarn.no. En digital kunnskapsplattform om samtaler med barn, spesielt ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep. 
 • Trygg til handling. En ressurs om vold og seksuelle overgrep for alle som jobber med barn og unge.

 

Verktøy

 

 

Trafikklyset- I Norge brukes kartleggingsverktøyet Trafikklyset for å hjelpe fagpersoner med å skille mellom sunn, bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.  Atferden deles inn i sunn (grønn) seksuell atferd, bekymringsfull (gul) seksuell atferd og skadelig (rød) seksuell atferd. 

Se denne Animasjonsfilmen (2019) som er basert på trafikklyset. Noe seksuell atferd hos barn og unge kan bekymre oss og være direkte skadelig. Da er det viktig at du som voksen griper inn. Filmen utviklet i 2019 av RVTS Øst og Statens Barnehus.

 • Barnehageveilederen . RVTS sammen med REBESSA (Regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd) har utarbeidet barnehageveilederen som skal bidra til heving av kompetansen om sunn seksalualitet hos barn i barnehagealder, samt gi guidet hjelp til håndtering av saker der yngre barn har vist bekymring eller skadelig seksuell atferd. - Nedlastbar pdf          - Digital veileder på net

 

 • Skoleveilederen gir ansatte i skolen et rammeverk for hvordan de skal forstå barn og unges seksuelle atferd. Det er et verktøy som kan være til hjelp med å identifisere og vurdere om seksualiteten er sunn, bekymringsfull eller skadelig. Skoleveileder er utarbeidet av RVTS Midt sammen med Rebessa (Regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.
 • Lastes ned til pdf-fil
 • Link til e-læringskurs

 

 • Kompetansehevingsprogram for helsesykepleiere (RVTS) Et kompetansehevingsprogram for helsesykepleiere som skal fremme sunn seksualitet, forebygge seksuell trakassering og overgrep, komme tidlig inn i saker der ungdom har utvist en bekymringsfull atferd, og gi hjelp til å håndtere slike saker til beste for alle berørte parter. Alder 13-19 år. 

Play it right- RVTS ØST og Kriminalomsorgen har utviklet Play it right som er et fleksibelt og brukervennlig samtaleverktøy. Målet er å forebygge seksuelle overgrep gjennom å gi unge kunnskap om kropp og seksualitet, samt gjøre fagfolk tryggere på å snakke temaet.

 

Bøker

 • Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn. Av Siri Søftestad 
 • Hvis klær kunne fortelle. Av Siri Søftestad Øivind Aschjem 
 • Seksuelle overgrep mot barn. Av Siri Søftestad (red.) Inger Lise Andersen (red.) 
 • Avdekking av seksuelle overgrep. Av Siri Søftestad 
 • Profesjonelle barnesamtaler - å ta barn på alvor. Av Kari Marie Trøften Gamst. Kan lastes ned i pdf-fil her.

 • Si det til noen. Av Margrete Wiede Aasland
 •  Trafikklyset. Av Berit Hegge

 

 

 

 

 • Skadelig seksuell atferd i skolen. Hvem kan hjelpe meg? Av Kjersti Draugedalen og  Helle Kleive.

I boka møter vi Hugo 9 år. 

-  En dag skjer en hendelse i storefri bak skuret ved gymsalen. Hugo har presset en jente i klassen fast til veggen, tatt hånda inn i buksa og presset en finger inn i skjeden hennes.

Hvordan Hugo blir møtt og ivaretatt og hvordan skoler og hjelpetjenester samarbeider i SSA saker, kan du lese mer om i denne boka. 

 

 

 

 

Undervisningsmateriell, filmer og serier

 

Har du en vond hemmelighet? (RVTS Vest) - Informasjonsvideo om overgrep mot barn. 

«Hvor går grensa»- (De er alle våre barn).  RVTS Sør og RVTS Nord har laget en film som viser fire ulike situasjoner som skifter farge når barna eller ungdommene går over grensa. 

 

 

 

Redd barna har laget undervisningsmateriell for barnehage og 1.-7. trinn om vold og seksuelle overgrep. Du finner også filmer som gir voksne kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og råd om hva skolen og barnehagen kan gjøre for å forebygge og avdekke. 

 

 Samtalekort om kroppsregler - Forebyggende verktøy rettet mot barnehagebarn. Det utarbeidet av barnehuset i Tromsø i samarbeid med barnehuset i Kristiansand. 

Jeg vet- barnehage er en gratis læringsressurs for barnehager om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og er utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Stine Sofie Barnehagepakke- et unikt opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig.

 • Film om barnehagepakken til Stine Sofie-stiftelsen
 • E-læringsverktøyet Jegvilvite.no  er utarbeidet av  Stine Sofies Stiftelse. Siden er primært for barn, men også til hjelp for voksne slik at de kan lære å snakke med barna om dette. Hovedmålene for siden er å spre kunnskap om vold og overgrep, få flere til å si i fra dersom de er utsatt eller vet om noen som er det, samt å fjerne tabu i samfunnet. 

HELE MEG- Om kropp og grenser i barnehagen. Består av en veileder til kompetanseheving for personalet og en bok til bruk sammen med barna.

 

 

ÆEMÆ- (Sortland kommune) En helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. Modellen inneholder undervisning og opplæring av barn, unge og deres foreldre samt kunnskapsheving hos ansatte som gjennom sin jobb kan være med å forebygge vold og overgrep.

 

Delbart?- Barn og unge bruker mobiltelefoner og apper som legger til rette for å ta og dele bilder og videoer. Mange seksualiserte bilder og videoer kommer på avveie. Undervisningsopplegget «Delbart?» er tilrettelagt slik at lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere, utekontakter og andre voksne som jobber med barn og unge kan holde foredrag.

 

Plikter: 

Samfunnet vårt er avhengig av at vi bryr oss og tar vare på hverandre. Derfor har alle i Norge avvergingsplikt. Vi har alle plikt til å avverge alvorlige lovbrudd som drap, voldtekt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn.

 

Podkast: 

Med kripos på jobb- er en podkast der de har laget 5 eposider om ulike nettovergrep mot barn og ungdom.  

 

Mer litteratur kommer