Individuell plan - koordinerte tjenester 0-18 år

Kort fortalt

Individuell Plan skal bidra til at tjenestemottaker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Dette vurderes av koordinerende enhet  for barn og unge. 

Hvem kan søke om Individuell Plan?

Du kan søke om Individuell Plan når du eller barnet ditt har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Hva får du?

Et planleggingsdokument som hjelper deg å sette personlige mål. Den individuelle planen skal si noe om hvordan du kan oppnå disse målene. Du/dine pårørende deltar aktivt i å lage den. Planen skal gi oversikt over hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Retten til individuell plan finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5

Koordinator

Du kan få utnevnt en koordinator. Koordinatoren skal sikre at du får nødvendig oppfølging og samordne tjenestene, samt arrangere koordineringsmøter/ ansvarsgruppemøter. Koordinatoren skal også sikre fremdrift i arbeidet med en individuell plan dersom du ønsker det. Koordinatoren er ansatt i bydelen.

Les mer om formålet med individuell plan og koordinator hos Helsedirektoratet

Se forskriften om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 1

Slik søker du om Individuell Plan

Du som har behov for tjenesten eller pårørende søker ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Du kan velge om du vil søke elektronisk eller bruke papirskjema.