Pårørendestøtte

Kort fortalt 

Hvis du har særlig tyngende omsorg for barn opp til 18 år, kan du søke kommunen om tiltak for å gjøre omsorgsbyrden din lettere. Dette kalles pårørendestøtte. 

Vi tilbyr

  • Avlastning
  • Veiledning og støttesamtaler
  • Fritidstilbud
  • Omsorgsstønad
  • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Vilkår for å få pårørendestøtte

Tiltak som settes inn er avhengig av hvilken diagnose den som mottar omsorgen har.

Dersom du har såkalt særlig tyngende omsorgsarbeid for barn opp til 18 år, er kommunen pliktig til å tilby deg nødvendig pårørendestøtte.

Saksbehandlerteamet vurderer og avgjør om omsorgsarbeidet du gjør er særlige tyngende, og hvilke tiltak du kan få tilbud om. Det legges også vekt på hva du, og den du gir omsorg til, mener når det vurderes hvilke tiltak som er aktuelle.

Slik søker du 

Hvis den du gir omsorg til er under 18 år, kan du sende en skriftlig søknad ved å fylle ut skjemaet under. 

Søke helse- og omsorgstjenester

 

Klage

Du har rett til å klage på vedtaket innen fire uker fra du mottar vedtaket.

I klagen må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret på. 

Din saksbehandler i virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester kan gi veiledning dersom du ønsker det.

Du må sende klagen til virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester, som som  vurderer klagen først. Hvis vi ikke tar klagen din til følge, sender vi den til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.  

Ønsker du å klage på måten tjenesten blir utført på henvender du deg til leder for enheten som du mottar tjenestene fra.

Det er pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.