SLT

SLT

Kort fortalt

 • SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.
 • SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge.
 • Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Satse systematisk

Rus- og kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere i ettertid. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene.

Samarbeid på tvers

Effektiv forebygging krever samarbeid på tvers av etater. Skal vi lykkes med å skape et tryggere samfunn, må kommunen, politiet, andre offentlige etater, næringslivet og frivillige organisasjoner samarbeide om dette. Forebygging av kriminalitet henger nært sammen med samfunnets generelle forebygging. En gjennomtenkt forebyggende innsats kan gi positive ringvirkninger langt utover de barna og ungdommene som er mest sårbare.
 

SLT i Tønsberg

I Tønsberg kommune er SLT arbeidet lagt under virksomheten Ung i Tønsberg. SLT-koordinator er Marthe Aksnes. Koordinatoren sikrer at alle som driver rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak.
 

SLT arbeidet foregår på flere nivåer

 • Styringsgruppe som møtes fire ganger per år. Ledes av ordfører. Utføres i samarbeid med Færder kommune. Her møtes ordførere i Tønsberg og Færder, kommunalsjef for område i begge kommuner, politistasjonssjef, virksomhetsleder for Ung i Tønsberg og SLT-koordinator i begge kommuner.
   
 • Politiråd møtes fire ganger per år. Ledes av ordfører. Her samles ordfører, rådmann, varaordfører, partiledere, politistasjonssjef, forebyggende politikontakt, virksomhetsleder Ung i Tønsberg, kommunalsjefer, leder av ungdomsrådet og SLT-koordinator.
   
 • Tverrfaglig samarbeidsmøte hver fjerde uke. Representanter for Færder kommune er med fire ganger per år. Her møtes aktuelle representanter fra de ulike ungdomsskolene og videregående skolene, helsesykepleiere, barnevernvakt, forebyggende politikontakt og SLT-koordinator. I disse møtene drøftes ulike utfordringer og tiltak avtales.
   
 • Den utøvende delen av SLT arbeidet foregår i samarbeid med samarbeidspartnere og avtales og følges opp gjennom og under de tverrfaglige møtepunktene.

Vi tror at det å møtes jevnlig og kjenne godt til hverandres arbeidsområder, vil gi utsatte barn og unge raskere, mer helhetlig og bedre tilpasset hjelp.
 

Ønsker du å vite mer om SLT arbeidet?

Du finner mye god informasjon på www.kriminalitetsforebygging.no. Du er også velkommen til å ta kontakt med SLT-koordinator.

 

SLT-koordinator i Tønsberg kommune

Arve Howlid

Telefon 950 32 617

arve.howlid@tonsberg.kommune.no

Til toppen