SLT- Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak

Kort fortalt

  • SLT-modellen skal koordinere og samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge.
  • Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

SLT-koordinatoren arbeider tett sammen med  Politikontakten.
Politikontakten er politiets faste kontakt mellom politiet og kommunen for å forebygge kriminalitet i kommunen. Ønsker du kontakt med politikontakten kan du henvende deg til SLT-koordinator.
 

SLT-koordinator i Tønsberg kommune

I Tønsberg kommune er SLT arbeidet lagt under virksomheten Ung i Tønsberg. SLT-koordinator er Arve Howlid. Koordinatoren sikrer at alle som driver rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak.

 

Satse systematisk

Rus- og kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere i ettertid. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene.

 

Samarbeid på tvers

Effektiv forebygging krever samarbeid på tvers av etater. Skal vi lykkes med å skape et tryggere samfunn, må kommunen, politiet, andre offentlige etater, næringslivet og frivillige organisasjoner samarbeide om dette. Forebygging av kriminalitet henger nært sammen med samfunnets generelle forebygging. En gjennomtenkt forebyggende innsats kan gi positive ringvirkninger langt utover de barna og ungdommene som er mest sårbare.

 

SLT arbeidet foregår på flere nivåer

  • Politirådet er også styringsgruppe for SLT-arbeidet. Dette er ny organisering vedtatt i kommunestyret 8. september 2021, KST- 122/21. Politiråd/SLT styringsgruppe består av: ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, kommunedirektør, SLT koordinator, politistasjonssjef, politikontakt og en representant fra ungdomsrådet. Politiråd møtes fire ganger per år. Ledes av ordfører. Virksomhet Ung i Tønsberg er sekretariat.
  • SLT koordineringsgruppe har ansvaret for å løfte saker til politirådet, samt iverksettelse av strategier og tiltak. I koordineringsgruppa sitter politikontakt og SLT-koordinator samt kommunalsjefer for virksomheter som er berørt av sakskomplekset. Politiet vil også sende ansatte med ulike funksjoner til dette forumet. SLT koordineringsgruppe møtes fire ganger per år. Ledes av kommunalsjef for Samfunns- og næringsutvikling. Virksomhet Ung i Tønsberg er sekretariat.
  • For å ivareta informasjon og mulighet til å stille spørsmål vil politirådet møte øvrig politisk nivå ved gruppelederne to ganger i året. Her vil også lederne for de ulike utvalg og råd som er aktuelle inviteres. Dette avholdes i forbindelse med et ordinært politisk møte.
  • Tverrfaglig samarbeidsmøte. Her møtes aktuelle representanter fra ungdomsskoler og videregående skoler, helsesykepleiere, barnevernvakt, forebyggende politikontakt og SLT-koordinator. Øvrige deltakere fra forebyggende velferdstjenester inviteres. I disse møtene drøftes ulike utfordringer og tiltak avtales. Møte avholdes fire ganger per år. Ledes av SLT koordinator. Virksomhet Ung i Tønsberg er sekretariat.
  • SLT nettverk Vestfold. Kommunene som utgjøre tidligere Vestfold fylke har faste samarbeidsmøter, fire ganger per år. Nettverket organiserer dette selv.

Vi tror at det å møtes jevnlig og kjenne godt til hverandres arbeidsområder, vil gi utsatte barn og unge raskere, mer helhetlig og bedre tilpasset hjelp. For hvert år utarbeides årshjul med datoer for de ulike møtene innen nettverket.
 

Ønsker du å vite mer om SLT arbeidet?

Ta kontakt med SLT-koordinator.

SLT-koordinator i Tønsberg kommune