Søk tilskudd til inkludering av barn og unge (Bufdir-midler)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser hvert år ut midler til inkludering av barn og unge. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om dette tilskuddet. Søknadsfristen er 3. november 2023.

flere barn sitter ved siden av hverandre - Klikk for stort bilde

 

Formålet med tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppe

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. For aktivitetstypene "los/ungdomslos" og "åpne møteplasser" er målgruppa barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

  • å vokse opp i familier med lavinntekt 
  • manglende sosialt nettverk 
  • manglende tilknytning til skole/arbeid  
  • manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 
  • Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.


Les mer om tilskudd til inkludering av barn og unge på Bufdir sine nettsider

Gå direkte til søknadsskjema i Bufdir sin søknadsportal

Søknadsfrist er 3. november 2023