Tilskudd til inkludering av barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser hvert år ut midler til inkludering av barn og unge, som både kommuner, frivillige og private aktører kan søke på.

Alle kommuner skal ha en knutepunktfunksjon som skal

  • ha oversikt over og bidra til å koordinere, det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen, slik at tiltakene på området kan dra nytte av hverandre.
  • samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier og dele erfaringer med frivilligheten og andre som jobber med fagfeltet.
  • være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen. Det må fremgå av kommunens nettsider hvor frivilligheten kan henvende seg og hvilke oppgaver knutepunktfunksjonen skal ivareta.

På Bufdir sin hjemmeside kan du lese mer om tilskuddsordningen, finne informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke om støtte til og tips til hvordan man skriver en god søknad: 

Tilskudd til inkludering av barn og unge

 

Søknadsskjema for 2023 er nå tilgjengelig. Søknadsfrist er 18. november. 

 

Søknadsskjema finner du i søknadsportalen