Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter tilskuddsordningen Barne- og
ungdomstiltak i større bysamfunn. Bufdir tar forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser for 2021:
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge (tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier)  

Planavgrensning

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Bane NOR oppstart av planarbeid for detaljregulering av Tønsberg stasjon, planID 3803 20200199 med eiendom gårds og bruksnummer 208/5 med flere.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 28.08.2020, UPB-sak 148/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Hotel Klubben, planID 3803 20200183, ut til offentlig ettersyn.

 

Plankart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Skallevold trevarefabrikk, planID 55005 sak. 179/20.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Rødsåsen, planID R60_0012 sak. 180/20.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljreguleringsplan av Semsbyveien 71B m.fl., planID 20160142 sak. 149/20.

 

Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune starter opp reguleringsplanarbeid med hensikt å endre gjeldende reguleringsplan for Skallevoldstranden, planID 55023.

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Tønsberg kommunestyre i møte 17.06.2020, sak: 089/20 vedtatt ovennevnte kommunedelplan.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent boligområde B10 og adkomstveg KV8 i detaljregulering for Firingen, vedtatt av Tønsberg kommunestyre 19. juni 2019.

Til toppen