Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Klage på kommunestyrets vedtak i sak: 178/20 den 09.12.2020, ble behandlet av kommunestyret den 19.05.2021, sak: 072/21. Klagen ble tatt til følge.

Det ble varslet oppstart av planarbeid 4.9.2020 med frist for innspill 10.10.2020. Det kom inn mange innspill til varselet. På bakgrunn av innspillene er det vurdert at planområdet skal utvides til å omfatte Orrestien fram til Vårveien, Vårveien og Grusveien.


 

 

13. januar 2021 ble de nye politivedtektene for Tønsberg kommune godkjent.

forside trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen for perioden 2020 – 2024 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Tønsberg kommune.

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter tilskuddsordningen Barne- og
ungdomstiltak i større bysamfunn. Bufdir tar forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser for 2021:
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge (tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier)  

Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune starter opp reguleringsplanarbeid med hensikt å endre gjeldende reguleringsplan for Skallevoldstranden, planID 55023.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent boligområde B10 og adkomstveg KV8 i detaljregulering for Firingen, vedtatt av Tønsberg kommunestyre 19. juni 2019.

Til toppen