Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 11.12.2020, UPB-sak 252/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Kristina kvarteret, planID 3803 20200194, ut til offentlig ettersyn.

  

 

forside trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen for perioden 2020 – 2024 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Tønsberg kommune.

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter tilskuddsordningen Barne- og
ungdomstiltak i større bysamfunn. Bufdir tar forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser for 2021:
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge (tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier)  

Planavgrensning

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Bane NOR oppstart av planarbeid for detaljregulering av Tønsberg stasjon, planID 3803 20200199 med eiendom gårds og bruksnummer 208/5 med flere.

 

Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune starter opp reguleringsplanarbeid med hensikt å endre gjeldende reguleringsplan for Skallevoldstranden, planID 55023.

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Tønsberg kommunestyre i møte 17.06.2020, sak: 089/20 vedtatt ovennevnte kommunedelplan.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent boligområde B10 og adkomstveg KV8 i detaljregulering for Firingen, vedtatt av Tønsberg kommunestyre 19. juni 2019.

Kommunestyret i Tønsberg kommune har i sak 069/20 i møte 19.05.2020 vedtatt forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Tønsberg kommune.

Kommunestyret for nye Tønsberg kommune har vedtatt følgende lokale forskrifter i møte den 12.12.2019. 

 

Til toppen