Nettbaserte karttjenester

Kort fortalt

I landbruket trengs kart i forbindelse med:

  • KSL 
  • Vedlegg til søknader om regionalt miljøtilskudd. 
  • Dokumentasjon ved stedfesting av planting og ungskogpleie i skog, med mer. 

Internett gir tilgang til gode karttjenester. Kvaliteten på utskrift av kartene avhenger av hvor god printer den enkelte har.

Kartportalen for kommunesamarbeidet i Vestfold - Vestfoldkart

Denne karttjenesten er tilgjengelig for alle og er ikke passordbeskyttet. Tjenesten inneholder en rekke forskjellige typer temakart og kan vise eiendomsgrenser. Spesielt interessant for landbruket er kart som viser markslag, erosjonsrisiko, dyrkningsklasser og registrerte kulturminner. 

 Kartene kan brukes til samme formål som gårdskart på nett (se nedenfor), men har i tillegg et bredere anvendelsesområde. Det finnes blant annet standardkart for utskrift i forbindelse med byggesaker. Hvilke elementer som kan vises i kartene avhenger av målestokken. Kartene oppdateres løpende etter hvert som det skjer endringer i datakildene for kartene. 

Klikk her for å åpne kartportalen.

Gårdskart på nett

Karttjenesten tilbys av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Gårdskart er et kart som viser arealresurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom. Dataene oppdateres fortløpende etter hvert som det skjer endringer i datakildene for kartene.

Gårdskart finner du på nettsiden til NIBIO, og du får tilgang til kart over din egen eiendom.

Typer gårdskart: Markslagskart, erosjonskart og flybilde.

Klikk her for å lese om Gårdskart på Internett (NIBIO)

Klikk her for å åpne Gårdkart på Internett (NIBIO)

Miljødirektoratets Naturbase

Naturbase inneholder blant annet informasjon om registrerte naturtyper og arter som er viktige for å opprettholde mangfoldet i naturen og kulturlandskaper med viktige biologiske og/eller kulturhistoriske verdier. Mye av den informasjonen som ligger i disse kartene er ikke tilgjengelig via de ovenfor nevnte kartene. Naturbasen er tilgjengelig for alle og er ikke passordbeskyttet.

Klikk her for å åpne miljødirektoratets naturbase.

Kilden

Database med mange forskjellige typer informasjon knyttet til kart. Inneholder blant annet miljøregistreringer i skog (MiS).

Klikk her for å åpne Kilden.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.