Lover og regler, tips og råd

Kort fortalt

Lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Tønsberg kommune.

 
 

Helsedirektoratet informerer - Engelsk oversettelse av alkoholloven og alkoholforskriften

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet oversatt alkoholloven og alkoholforskriften til engelsk.

Oversettelsene er ikke offisielle versjoner av lov og forskrift, men kun for bruk i informasjonsøyemed. Dersom det ikke er samsvar mellom norsk og engelsk tekst, er det den norske versjonen som gjelder.

De oversatte versjonene finnes på helsedirektoratet.no

Fra Lovdata

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk med videre i Tønsberg kommune, Vestfold
 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikke med videre (alkoholloven)
 

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) 
 

Helsedirektoratets merknader til alkohollovens bestemmelser om alkoholreklame, gjeldende fra 01.11.2016
 

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 

 

Diverse

Veileder universell utforming av arealer for bevertning med skjenkebevilling (PDF, 2 MB)

Allergiårshjul