Serveringsbevilling

Kort fortalt 

 • Alle steder som serverer mat og drikke må ha serveringsbevilling. 
 • Hvis du planlegger å starte et sted hvor det serveres mat og/eller drikke må du søke kommunen om serveringsbevilling. 
 • Serveringsbevilling gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet.
 • Søknad om serveringsbevilling behandles etter bestemmelsene i serveringsloven.

Krav til søker

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet. Daglig leder må være over 18 år og ha bestått etablererprøven.

Les mer om etablererprøven og se kurs på Vinn.no

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv., jf. serveringsloven § 6.

De involverte må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Søknaden blir rutinemessig videresendt til politi og skatteetaten for vandelsvurdering.

Slik søker du

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden

 1. Firmaattest, ikke eldre enn 2 måneder
 2. Aksjeeierbok, bekreftet av revisor
 3. Skatteattest for merverdiavgift og attest for skatt for eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, ikke eldre enn en måned.
 4. Målsatte plantegninger av lokalet ute og inne
 5. Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte
 6. Daglig leder og stedfortreders tilknytning til virksomheten (ansettelseskontrakt eller lignende)
 7. Brukstillatelse fra bygningsetaten
 8. Dokumentasjon på bestått etablererprøve for daglig leder

Søknadsskjema for serveringsbevilling

Behandling av søknaden

Søknad om serveringbevilling behandles innen 6 - 8 uker fra fullstendig søknad er mottatt av kommunen. Søknaden blir rutinemessig videresendt til politi og skatteetaten for vandelsvurdering.