Tobakk

 • Alle virksomheter som selger tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakkssalgsregisteret, både detaljister og grossister.
   
 • Dette inkluderer også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.
   

Registrering og avregistrering i Tobakksalgsregisteret

Virksomheter som selger tobakk må selv registrere seg i tobakksregisteret, og må også avregistrere seg når de skal slutte med tobakkssalg.

Registrer salgssted på helsedirektoratets nettsider


Registreringen er kostnadsfri, men alle registrerte virksomheter må betale et årlig tilsynsgebyr.

Pris

 • Årlig tilsynsavgift er for tiden kr. 5 000,-.
 • For midlertidige salgssteder kreves det kr. 1 370,-. Med midlertidig salg menes salg i en periode på opptil 30 dager årlig.

Avgiftsnivået reguleres årlig etter gjeldende satser i Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv.. 
 

Kontroll av salgssteder

 • Tønsberg kommune fører tilsyn med registrerte utsalgssteder i kommunen som selger tobakksvarer og -surrogater, som e-sigaretter og urtesnus.
   
 • Helsedirektoratet fører tilsyn med grossister.

Tilsynet skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll.

Alle steder som selger tobakk skal kontrolleres minst en gang i året og det skal utføres minst to ganger så mange tilsyn som det er salgssteder i kommunen.

Tilsynet kan foregå åpent eller anonymt. Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet og vesentlige funn.

Ved overtredelse av bestemmelsene i tobakkskadeloven vil skriftlig rapport sendes, senest innen én uke, til salgsstedet, med mulighet for salgsstedet til å uttale seg innen to uker, jf. tobakkssalgsforskriften § 20.


Bøter og tvangsmulkt

Tilsynsmyndighetene kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter tobakksskadeloven § 9.
Politiet kan også ilegge bøter for ulovlig salg, jf. tobakksskadeloven § 44.
 

Lover, retningslinjer

Tobakksskadeloven på Lovdata.no

Tobakkssalgsforskriften på Lovdata.no

 

Har du spørsmål?

Da kan du sende en e-post til Helsedirektoratet.
tbr@helsedirektoratet.no