En stor og viktig jobb begynner nå

En stor og viktig jobb begynner nå

I januar avsluttet vi innspillsrundene til ny kommuneplan - for denne gang. Nå begynner den store og viktige jobben med å se på hvordan innspillene skal brukes videre. 
Alle innspill fra de digitale medvirkningsverkstedene ble samlet og presentert på "gule lapper"

Stort engasjement for Tønsberg

- Vi er veldig takknemlig for all den innsikten og innspillene innbyggerne har gitt oss. De har delt sine erfaringer, ideer og tanker om kommunen, og hvordan framtiden kan se ut, forteller seniorrådgiver Steinar Lien, som koordinerer arbeidet med ny kommuneplan.

Han kan fortelle at det kom inn 35 skriftlige innspill gjennom kommunens nettside, dessuten har vi fått inn innspill i samarbeid med Kirkens Bymisjon og deres deltakere og besøkende. I tillegg har koronapandemien ført til nytenking om medvirkning og nye arenaer for innspill.

Medvirkning på nye måter

Ordfører Anne Rygh Pedersen var en av mange som deltok på de digitale medvirkningsmøtene- På grunn av koronapandemien måtte vi tenke nytt. Derfor inviterte vi til to digitale verksteder i januar, sier Lien.

Totalt var det over 100 deltakere på de tre timer lange digitale møtene, der blant annet innbyggere, lag og foreninger, ungdom, politikere, frivillige, næringsliv og kompetansemiljø var representert. Deltakerne jobbet med samskapingsprosesser i grupper, på tvers av bakgrunn og med et stort engasjement.

- Før vi fikk sortert og strukturert var det over 450 innspill fra disse møtene. Vi har mottatt et stort materiale som består av både målsettinger og kvaliteter som ønskes ved Tønsberg-samfunnet, men også innspill på mer konkrete tiltak, sier Lien. Han forsikrer at ingen innspill fjernes, men forteller at innspillene er gruppert og sortert, for å få en mer håndterlig videre bruk av materialet.

Klikk her for å lese samlet oversikt over alle innspillene. (PDF, 57 kB)

Hva skjer videre?

Alle innspillene skal nå innom seks faggrupper som skal utforme forslag til mål og strategier innenfor de ulike satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Deretter skal kommunens virksomheter komme med innspill til de foreslåtte målene og strategiene. Til slutt samles dette til et planforslag som politikerne får på sitt bord.

- Planforslaget legges frem for politikerne i mai og juni. Deretter skal det ut på høring i sommer, forteller Lien. Da får altså alle mulighet til å igjen komme med innspill, før politikerne fatter endelig vedtak høsten 2021.

Men arbeidet med kommuneplanen stopper ikke der! For da er vi bare ferdige med kommuneplanens samfunnsdel. Kort tid etter starter arbeidet med arealdelen. Denne skal blant annet konkretisere hvordan samfunnsdelen skal følges opp i faktisk bruk av arealer. Det blir også muligheter for innbyggerne til å medvirke i utforming av kommuneplanens arealdel.

Til toppen