Hvordan skal vi utvikle lokal- og områdesentrene?

Hvordan skal vi utvikle lokal- og områdesentrene?

Revetal - ett av tre områdesentre i Tønsberg kommune.Nå sparker kommunen i gang diskusjonen om hvordan Tønsberg sentrum, lokalsentrene og områdesentrene skal utvikles videre. Du kan følge møtet 21. april direkte på kommunens nettsider!

Tønsberg vokser, og SSB anslår at det vil være over 6800 flere innbyggere i kommunen i 2035.

- Vi opplever kraftig vekst i Tønsberg, og det er positivt at det er mange som ønsker å flytte hit. Men når vi blir flere mennesker, må vi ha en bevissthet rundt hvilke områder vi skal utvikle for å håndtere befolkningsveksten, sier Magnus Martin, virksomhetsleder for folkehelse, klima og stedsutvikling i Tønsberg kommune.

Han leder arbeidet med kommuneplanens arealdel, som skal vedtas av kommunestyret før sommeren 2023. Arealdelen skal legge føringer for bruk og utvikling av kommunens arealer, og nå inviterer Martin til en diskusjon om hvordan vi skal legge til rette for utvikling både av Tønsberg sentrum og av lokal- og områdesentrene i kommunen.

Hva vil vi med lokalsentrene?Magnus Martin, virksomhetsleder for folkehelse, klima og stedsutvikling  

I kommuneplanen er Revetal, Sem og Tolvsrød definert som områdesentre, mens Brekkeåsen, Undrumsdal, Barkåker, Vear, Ilebrekke og Eik har status som lokalsentre.

- Kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i høst, inneholder en arealstrategi som sier noe overordnet om hvordan disse sentrene skal utvikles. Det skal fortettes i og nær områdesentrene, og det skal legges også opp til noe fortetting også i tilknytning til lokalsentrene. I tillegg sier strategien at vi skal legge til rette for inkluderende og aktive møteplasser og miljøvennlige og effektive mobilitetsløsninger, sier Martin.

Disse punktene skal følges opp i kommuneplanens arealdel, som er under utarbeidelse nå. Selv om arealdelen skal vedtas først sommeren 2023, vil det komme en egen sak om senterutviklingen til politisk behandling allerede i september.

- I møtet 21. april skal politikerne få anledning til å komme med sine første spørsmål og tanker rundt hvordan vi tilnærmer oss utviklingen av sentrene. De ulike sentrene har kanskje ting til felles, men er samtidig ganske ulike. Derfor blir dette en viktig og spennende del av arbeidet med kommuneplanens arealdel, forteller Martin.

Utgangspunktet for diskusjonen er en rapport fra Norconsult som vil bli presentert i møtet.

Se innspillene i kartet

I møtet 21. april vil det også bli satt av en time til å presentere syv arealinnspill som har kommet til arbeidet med kommuneplanens arealdel.

- Vi har allerede arrangert to møter der organisasjoner, bedrifter og privatpersoner har fått muligheten til å presentere innspillene sine. Nå samler vi opp de siste syv som ikke har fått muligheten til å presentere sine innspill, sier Martin.

I møtet vil politikerne også få presentert et helt nytt verktøy som vil gjøre arbeidet med kommuneplanens arealdel mer oversiktlig, både for politikere og innbyggere.

- Vi er i ferd med å utvikle en kartløsning der man kan gå inn på kartet, zoome inn på det område man er interessert i, og se markeringer som viser hvilke innspill som har kommet inn. Ved å klikke på markeringen, kommer man inn til selve innspillet, og kan dermed lese mer om hvilke ideer og tanker som foreligger om området, sier Martin.

Følg møtet 21. april kl. 14.00 direkte her. 

Besøk nettsiden om arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Til toppen