Ønsker konsekvensutredning av 30 arealinnspill

Ønsker konsekvensutredning av 30 arealinnspill

Egil Johansen, kommunedriektør.15. juni skal politikerne ta stilling til hvilke innspill som tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Administrasjonen i kommunen anbefaler konsekvensutredning av 30 innspill.

I desember sparket kommunen i gang arbeidet med kommuneplanens arealdel. Planen skal vedtas før sommeren 2023, og vil legge føringer for bruk og utvikling av arealene innenfor kommunegrensene. Dette blir den første arealdelen i en kommuneplan som gjelder for hele kommunen etter sammenslåingen av Re og Tønsberg i 2020.

- Vi inviterte innbyggere, bedrifter og organisasjoner til å komme med innspill, og da fristen gikk ut i februar hadde vi fått inn totalt 190 innspill. Nå foreslår vi å gjennomføre en konsekvensutredning av 30 av innspillene. I tillegg er det en god del innspill vi ønsker å ta med videre i prosessen som ikke krever konsekvensutredning, eller som vi ser i sammenheng med allerede igangsatte utredninger. Dermed anbefaler vi å gå videre med i alt 90 innspill, sier kommunedirektør Egil Johansen.

Det at innspillene tas med videre, betyr ikke nødvendigvis at kommunen gir utviklingsprosjektene grønt lys.

- Det betyr i første omgang at vi mener dette er innspill vi mener det er verdt å se nærmere på, og som vi dermed ønsker å gjøre grundige vurderinger av, sier Johansen.

Foreslår å avvise 100 innspill

Totalt er det dermed rundt 100 innspill som administrasjonen i kommunen foreslår å avvise.

- Jeg har forståelse for at det kanskje kan virke strengt, men det er flere grunner til at vi foreslår å avvise såpass mange av innspillene. Arealstrategien som kommunestyret vedtok i oktober 2021 legger noen tydelige føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Vi anbefaler kun å gå videre med innspill som er i tråd med disse føringene, og som bygger opp under den vedtatte by- og sentrumsstrukturen, sier Johansen.

Når grunneiere og andre ønsker å utvikle arealer til ulike formål, skal dette blant annet vurderes opp mot natur- og landbruksinteresser, friluftsliv og naturmangfold.

- Det er ressurskrevende å gjennomføre mange konsekvensutredninger, og derfor ønsker vi ikke å bruke ressurser på å utrede innspill som vi vet er i strid med de føringene som er lagt. Det er mange som ønsker å utvikle arealer til ulike formål, men det er vår jobb å ha helhetsblikket og ivareta felleskapets interesser, sier Johansen.

Han presiserer at politikerne står fritt til å gjøre andre vurderinger enn administrasjonen når de får saken til behandling.

Ny bruk av næringsarealer

Det er mange innspill som blir vurdert som interessante av administrasjonen, uten at det dermed anbefales å iverksette konsekvensutredninger.

- Dette gjelder blant annet syv innspill som omhandler arealbruksendringer der vi ønsker å gjennomføre egne utredninger. Dette gjelder innspill om massedeponier og pukkverk, sier Johansen.

Det er også flere innspill som går ut på å endre forutsetningene for arealer som allerede er regulert til næringsformål. Det kan blant annet innebære at man ønsker å legge til rette for en annen type næring enn det arealene er regulert til i dag.

- Vi anbefaler å gå videre med noen store transformasjonsområder. Dette gjelder Scanrope og Kaldnes Vest. Det er sikkert mange som syns det vil være trist om det ikke skal lenger skal være industri på disse områdene, men vi vedtar ikke nå at det ikke skal være det. Vi ønsker å synliggjøre alternativene, sier Johansen.

15-minuttersbyen

Dersom det åpnes for ny arealbruk på disse områdene i kommuneplanen, må de detaljplanlegges videre. I samarbeid med Færder kommune ser kommunen allerede på hvilket potensiale Kaldnes Vest har blant annet for næringsutvikling også i fremtiden, gjennom en felles prinsipplan for begge sider av kommunegrensa.

- I samordnet areal- og transportplanlegging er det et poeng å redusere transportbehovet og sørge for at mest mulig transport foregår på minst mulig forurensende og arealkrevende måte. Da er det ønskelig å legge til rette for at folk både kan bo og jobbe sentralt, både i byen og i de ulike områdesenterne rundt i kommunen, sier Johansen.

Tønsberg sentrum er omkranset av områder der det er åpnet for blandet arealbruk, som Korten, Stensarmen og Kilen.

- Å se disse områdene i sammenheng med nevnte Scanrope og Kaldnes og selvfølgelig det historiske sentrum i en 15-minuttersby, er en prioritert oppgave i denne kommuneplanprosessen, sier Johansen.

Saken skal til behandling i Utvalg for plan og bygg 3. juni, kommuneplanutvalget 7. juni, og ferdigbehandles i kommunestyret 15. juni. 

Les saken her. 

I kartløsningen kan du se hvilke arealer som er omfattet av innspillene som har kommet inn. Åpne menyen på venstre side og velg «Kommuneplan under arbeid».

Til toppen