Starter arbeidet med kommuneplanens arealdel

Starter arbeidet med kommuneplanens arealdel

Magnus Ciril Martin, virksomhetsleder folkehelse, klima og stedsutvikling. - Kommuneplanens arealdel skal sørge for at vi utvikler arealene våre på bærekraftig og demokratisk måte, sier virksomhetsleder Magnus Martin i Tønsberg kommune. Nå håper han at flest mulig vil bidra i prosessen frem til arealdelen skal vedtas før sommeren 2023.

Kommuneplanen er en langsiktig, overordnet plan for utviklingen av kommunen, og kommunens viktigste styringsdokument. Planen består av en samfunnsdel som beskriver langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet, og en arealdel som legger føringer for bruk og utvikling av arealene.

- Hvordan vi utvikler arealene våre har stor betydning for samfunnsutviklingen. Da kommunestyret vedtok samfunnsdelen av kommuneplanen i høst, ble politikerne enige om noen langsiktige mål for lokalsamfunnet vårt. Nå må vi sørge for at arealene blir utviklet på en måte som bygger opp under de målene som er vedtatt, sier Magnus Martin.

Klima og miljø

Kommuneplanens arealdel skal gjelde fra 2023 til 2035.

- Frem til nå har vi hatt én arealdel for gamle Re kommune og én arealdel for gamle Tønsberg. Den planen vi starter arbeidet med nå blir den første som skal gjelde for hele den nye kommunen, sier Martin.

Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling, ivaretakelse av historie og kulturarv, helsefremmende inkludering og trygge lokalsamfunn er noen av innsatsområdene som er blinket ut for planperioden. I tillegg er det et mål å styrke Tønsberg som et attraktivt og urbant by- og regionsenter, og at kommunen skal samarbeide godt med innbyggere, næringsliv, frivillighet, forskningsmiljøer, nasjonale myndigheter og nabokommuner.

- Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling er valgt som hovedtema, fordi arealdelen er et av kommunens aller viktigste verktøy for å lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn. Arealbruk, regler og retningslinjer skal bidrar til at vi når målet om å redusere klimagassutslippene i Tønsberg med 60 % innen 2030, sier Martin. 

Høring av planprogram

Nå ønsker Martin innspill til planprogrammet for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

- Planprogrammet utgjør første del av planarbeidet, og beskriver hvilke temaer som skal inngå i planen og hvordan arbeidet frem mot endelig vedtak våren 2023 skal organiseres. Planprogrammet sier også noe om hvilke utredninger som skal gjøres, og hvordan medvirkningsprosessene legges opp, sier han.

Planprogrammet ligger tilgjengelig på kommunens nettsider, og både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner kan levere høringssvar.

Slik sender du inn høringsuttalelse

Høringsuttalelser til planprogrammet merkes med saksnummer «21/12170» og sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Høringsfrist er 22. februar 2022.

Se forslag til planprogram her. (PDF, 813 kB) 

Frist for å komme med arealinnspill gikk ut 22. februar 2022.

Les mer om arbeidet med kommuneplanens arealdel her. 

Til toppen