Luftforurensning

 • Dårlig luftkvalitet forekommer oftest i kalde og tørre perioder i vinterhalvåret.
 • Kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår.
 • Tønsberg kommune overvåker luften i Tønsberg sentrum med en målestasjon ved Nedre Langgate.
Bil med mye røyk - Klikk for stort bilde

Slik er luftkvaliteten i Tønsberg

Hva gir dårlig luftkvalitet?

Hvordan kan dårlig luftkvalitet påvirke oss?

Sårbare grupper

Hvordan måler vi luftkvaliteten?

Helseråd

Slik kan du bidra til bedre luftkvalitet

Dette gjør kommunen

Mer måledata for luftforurensning

 

Slik er luftkvaliteten i Tønsberg

Under kan du se den varslede luftkvaliteten i dag og i morgen.

 

Hva gir dårlig luftkvalitet?

Luftforurensning består av en rekke forskjellige stoffer avhengig av hvilke kilder som bidrar. Svevestøv, nitrogendioksid og ozon er de som bidrar mest til helseskade.

Veitrafikk er hovedkilden til luftforurensning i Tønsberg. Spesielt i rushtiden kan svevestøv fra vegslitasje og eksosgasser fra kalde motorer gi dårlig luftkvalitet. Utslipp fra vedfyring og langtransportert forurensning bidrar også til at luftkvaliteten blir dårligere.

 

Hvordan kan dårlig luftkvalitet påvirke oss?

Kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår. Luftforurensning kan føre til at luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer blir forverret. Langvarig eksponering kan også føre til utvikling av sykdom.

Det er først og fremst sårbare grupper som får forverret sykdom og dør for tidlig av luftforurensning.

De sårbare gruppene er:

 • de med astma og andre luftveissykdommer
 • de med hjerte- og karsykdommer og diabetikere
 • eldre
 • gravide og barn

 

Hvordan måler vi luftkvaliteten?

Tønsberg kommune overvåker luften med en målestasjon ved Nedre Langgate. Der blir det målt svevestøv i to størrelser (PM10 og PM2,5). Målestasjonen måler luftkvalitet kontinuerlig.

 

Helseråd

Forurensningsnivåene er vist ved hjelp av fargekoder (forurensningsklasser). De beskriver hvor forurenset uteluften er. Det er enten lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning. 

Det er helseråd rettet mot befolkningen generelt og mot sårbare grupper. Helserådene gir anbefalinger om hvordan befolkningen bør opptre ved de ulike forurensningsklasser. Helserådene er relatert til svevestøv (PM2,5 og PM10), nitrogendioksid (NO2), bakkenær ozon (O3) og svoveldioksid (SO2). 

Forurensningsklassene er fastsatt av Statens vegvesen Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

 

Slik kan du bidra til bedre luftkvalitet

 • La bilen stå og bruk kollektivtransport, sykle eller gå hvis mulig.
 • Kompiskjøring - kjør sammen med andre.
 • Bruk piggfrie vinterdekk.
 • Fyr riktig i vedovnen, med god lufttilgang, tørr ved og riktig opptenningsteknikk. Hos Norsk brannvernforening får du gode tips. Dersom du har gammel ovn, bør du vurdere å skifte til rentbrennende ovn.
 • Følg reglene for bålbrenning og brenning av avfall som gjelder i Tønsberg
 • Tenk miljø når du skal ha ny bil eller varmekilde i huset ditt.


Dette gjør kommunen

Myndighet og ansvar etter kapittel 7 «Lokal luftkvalitet» er delt mellom kommune, Statsforvalter og Miljødirektoratet. Kort fortalt er den enkelte anleggseier ansvarlig for å overholde plikter om måling og tiltak. Kommunene skal kjenne til luftkvaliteten og sørge for målinger, varslinger og tiltak, og kan gi nødvendige pålegg  til anleggseiere som ikke er omfattet av Statsforvalterens myndighet og ansvar

Tønsberg kommune overvåker luften ved en målestasjon ved Nedre Langgate. Det blir målt svevestøv i to størrelser (PM10 og PM2,5). Målestasjonen måler luftkvalitet kontinuerlig.

Kommunen har dialog med Fylkeskommunen om tiltak i perioder med høy luftforurensning. Tiltak kan f. eks være ekstra renhold av de mest forurensede veiene i og nær sentrum. Kommunen kan iverksette strakstiltak og gi pålegg til andre om å gjennomføre tiltak for å sikre at kravene i forurensningsforskriften overholdes. 

Les kapittel 7 i forskrift om begrensning av forurensning på lovdata.no

 

Mer måledata for luftforurensning

Se oversikt over luftkvaliteten for hele Norge på Nilu.no

Her kan du laste ned en app som følger med på luftkvaliteten der du bor

Slik er luftkvaliteten i Tønsberg