Olje- og fettholdig avløpsvann fra virksomheter

 • For virksomheter som har utslipp av oljeholdige væsker, fett eller annen forurensning, kan kommunen stille krav om installasjon av olje- og fettutskiller for å rense avløpsvannet. 
   
 • Påslippstillatelse er søknadspliktig ved installasjon av olje- og fettutskiller eller ved vesentlig økning av eksisterende utslipp. Søknad må også sendes ved ny virksomhet som skal ta i bruk en eksisterende utskiller. 
   
 • Entreprenørfirmaer eller andre fagkyndige søker på vegne av virksomheter.

Registrering av bruker

Entreprenørfirma eller andre fagkyndige registrerer bruker i Entreprenørportalen før de kan sende inn søknad på vegne av en virksomhet.

 1. Registrer bruker i Entreprenørportalen
 2. Send e-post til kontaktperson nederst på nettsiden og informer om at brukeren må godkjennes.

Hvis firmaet tidligere har sendt inn søknader for andre kommuner brukes samme innlogging, men tilgang til portalen hos Tønsberg kommune må etterspørres via «Åpne tilgangsadministrasjon». Følg deretter punkt 2. i listen over.

Etter brukeren er godkjent hos Tønsberg kommune kan entreprenørfirmaet eller andre fagkyndige søke om påslippstillatelse.


Søknad om påslippstillatelse

Etter registrering og godkjenning av bruker, se beskrivelse over, kan entreprenørfirma eller andre fagkyndige via «Finn mitt firma» logge inn og sende «Søknad om påslippstillatelse».

Gå til Gemini Entreprenørportal
 

Typiske virksomheter som må ha olje og fettutskiller

 

Olje

Følgende virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall e.l.:

 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller for kjøretøy
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • Anlegg for understellsbehandling


Fett

 • Restauranter
 • Gatekjøkken og kiosker
 • Catering/ferdigmatprodusenter
 • Matbutikker med steke-/grillavdelinger
 • Kafeer/konditorier
 • Kantiner
 • Bakerier
 • Slakterier og meierier
 • Margarin- og matoljeindustri
 • Kjøtt- og fiskeforedlingsbedrifter
 • Hermetikk- og friteringsindustri 
   

Kommunen som forurensningsmyndighet

Kommunen er forurensningsmyndighet. Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsen og vedtak fattet i samsvar med disse bestemmelsene følges. Se lovverket lenger ned på siden.

Hvorfor skal kommunen ha kontroll med slike utslipp?

Utslipp av avløpsvann fra ulike virksomheter kan ha en sammensetning som er vanskelig for avløpsanlegget å håndtere. Det kan inneholde kjemikalier, fett, olje, bensin eller andre stoffer som skiller dette fra normalt avløpsvann. Slikt avløpsvann skal passere utskiller eller renseanlegg før det føres inn på kommunalt avløpsnett. Dette for å unngå problemer både på avløpsnettet, i renseanlegget, for slamkvaliteten og i vannforekomster. Helseskader hos personellet som arbeider med avløpsnett og renseanlegg kan være en risiko. Fettet i avløpsvannet vil også etter hvert stivne og tette igjen avløpsledningene.

For å hindre slike problemer og for å unngå forurensing og/eller fare for forurensning kan kommunen stille krav til installasjon og drift av olje - og fettutskillere, med tilhørende vilkår både til nye og eksisterende utslipp av olje, fett og/eller industrielt avløpsvann til kommunens avløpsnett.

Lovverk

Plan- og bygningsloven kapittel 20

Forurensingsforskriften Del 4, kapittel 15

Forurensingsforskriften Del 4, kapittel 15A

Forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann i Tønsberg kommune.