Transportordning for funksjonshemmede (TT-kort)

Transportordning for funksjonshemmede (TT-kort)

Kort fortalt

  • TT-kortet gir deg dør-til-dør transport med drosje.
  • TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.

Hva er TT-ordningen?

TT-kort gir funksjonshemmede dør-til-dør transport. Hensikten er at alle skal ha like muligheter for å delta i samfunnet. Transportordningen er en fylkeskommunal tjeneste, men det er kommunen som behandler søknaden.

Hvem kan søke om TT-ordningen?

Ordningen gjelder for personer som er folkeregistret i Vestfold. Avstand til holdeplass eller manglende/utilfredsstillende kollektivtransporttilbud kvalifiserer ikke for å bli godkjent som bruker av ordningen. Transportordningen er heller ikke et tilbud i forbindelse med skade/rehabilitering.

Hva får du?

TT-kort gis i prinsippet til personer mellom 10 og 67 år, som har sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming. Fastsatt beløp overføres to ganger per år til TT-kortet. Beløpets størrelse avgjøres av fylkeskommunen.

Dette dekker ikke TT-kortet

Ordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger. NAV gir informasjon om andre ordninger, for eksempel helsereiser og arbeidsreiser.

Slik søker du

Du må fylle ut søknadsskjemaet og legge ved legeattest. Skjemaene sendes
Tønsberg Kommune
postboks 2410
3104 Tønsberg.

Søknadsskjema TT-kort (PDF, 206 kB)

Legeattestskjema (PDF, 224 kB)

Hva koster det?

Det er en egenandel pr. reise på kr 35,-.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter mottatt svar. Skriftlig klage med legeattest sendes Vestfold og Telemark fylkeskommune for behandling og avgjørelse.

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien

post@vtfk.no

Mistet kort?

Mistet kort og lignende ringer du telefon 519 09 001.

Kontakt oss

Har du spørsmål til ordningen kan du kontakte Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester på telefonnummer 33 34 87 30 i åpningstiden klokken 10.00 og 14.00.

Er du en godkjent bruker og har spørsmål om restbeløp kan du ringe telefon 519 09 001.

Transportordningen omfatter

Kun personer med folkeregistrert adresse i Vestfold.

Tilbud til brukergruppene:

  • Brukere i gruppe 1: kr. 6.000.- per år
  • Brukere i gruppe 2: kr. 2.000.- per år
  • Egenandel: kr. 35.- pr. reise.

For klager på enkeltvedtak er det opprettet en særskilt klagenemnd oppnevnt av Fylkestinget. Rogaland Taxi AS drifter ordningen. Er du godkjent bruker og har spørsmål om restbeløp, mistet kort og lignende ringer du tlf. 519 09 001 (døgnåpen linje).

Her finner du oss

Til toppen