Transportordning for funksjonshemmede (TT-kort)

Kort fortalt

  • TT-kortet gir deg dør-til-dør transport med drosje.
  • TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.

Hva er TT-ordningen?

TT-kort gir funksjonshemmede dør-til-dør transport. Hensikten er at alle skal ha like muligheter for å delta i samfunnet. Transportordningen er en fylkeskommunal tjeneste, men det er kommunen som behandler søknaden.

Hvem kan søke om TT-ordningen?

Ordningen gjelder for personer som er folkeregistret i Vestfold. Avstand til holdeplass eller manglende/utilfredsstillende kollektivtransporttilbud kvalifiserer ikke for å bli godkjent som bruker av ordningen. Transportordningen er heller ikke et tilbud i forbindelse med skade/rehabilitering.

Hva får du?

TT-kort kan gis til personer som har sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming. Fastsatt beløp overføres to ganger per år til TT-kortet. Beløpets størrelse avgjøres av fylkeskommunen. 

Godkjente brukere får tildelt et elektronisk TT-kort fra fylkeskommunens kortleverandør. TT-kortet er gyldig så lenge brukeren er tilknyttet ordningen. TT-kortet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre.
Fylkeskommunen fyller opp TT-kortet med reisetilskudd to ganger pr år med halvparten av tildelt årlig reisetilskudd, henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Dette dekker ikke TT-kortet

Ordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger. NAV gir informasjon om andre ordninger, for eksempel helsereiser og arbeidsreiser.

Slik søker du

Du må fylle ut søknadsskjemaet og legge ved legeattest. Skjemaene sendes
Tønsberg Kommune
postboks 2410
3104 Tønsberg.

Søknadsskjema TT-kort (PDF, 312 kB)

Legeattestskjema for utfylling (PDF, 255 kB)

Egenandel

Det er en egenandel per. reise på kr 35,-.

Mistet kort?

Mistet kort og lignende ringer du telefon 519 09 001 (døgnåpen linje).

Spørsmål om restbeløp

Er du en godkjent bruker og har spørsmål om restbeløp på kortkontoen, kan du ringe telefon 519 09 001 (døgnåpen linje). Hvis du ikke får svar, ring Vestfold og Telemark fylkeskommune på telefon 35 91 70 00 i åpningstiden mandag-fredag kl 08.00-15.00, eller send epost til post@vtfk.no

Kontakt oss

Har du spørsmål til ordningen kan du kontakte Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester på telefonnummer 33 34 87 30 i åpningstiden mandag-fredag kl 10.00 og 14.00.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter mottatt svar. Skriftlig klage med legeattest sendes Vestfold og Telemark fylkeskommune for behandling og avgjørelse.

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien

post@vtfk.no

 

Les reglementet om TT-ordningen i PDF-format (PDF, 331 kB)