Bedre enn fryktet i 2023

Mette Vikan Andersen

- Kommunen fikk et bedre økonomisk resultat enn fryktet i 2023, men det er fortsatt behov for å gjennomføre betydelige kostnadsreduksjoner for å sikre en bærekraftig økonomi på sikt, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen. 

For to uker siden trykket hun på alarmknappen. Lavere skatteinntekter enn forventet og en ekstra renteregning på 150 millioner kroner gjorde 2023 til et krevende år, og prognosene viste at kommunen måtte bruke 207 millioner kroner av fondsmidlene for å komme i balanse. Nå har kommunedirektør Mette Vikan Andersen fått en gledelig melding om fjorårsregnskapet. 

- Årsregnskapet viser at resultatet for 2023 ikke ble fullt så dystert som vi fryktet. Prognosene viste at vi måtte bruke 207 millioner kroner av sparepengene, men nå viser årsregnskapet at ender med en fondsbruk på «bare» 117 millioner kroner. Det er selvfølgelig en svært hyggelig nyhet, men fondsbruken er fremdeles for høy til at vi kan fortsette som før uten å ta grep, sier hun. 

Flere årsaker

Det er flere årsaker til at resultatet for 2023 ble bedre enn fryktet. En av årsakene, er at ulike virksomheter i kommunen endte med et lavere merforbruk enn det som ble meldt inn i prognosene gjennom året. 

- I tillegg ble pensjonsutgiftene lavere enn forventet, og vi fikk noe lavere finansutgifter enn vi fryktet. Vi fikk også mer overføringer fra staten i form av inntektsutjevning mellom kommunene, og en ekstra høy refusjon av sykepenger i desember, sier Vikan Andersen. 

Fasiten for 2023 ble dermed at kommunen bruker 3,5 millioner kroner mindre av fondspengene enn det som var budsjettert. 

- Det er jeg glad for, men vi brukte altså 117 millioner av sparepengene våre i fjor. Disposisjonsfondet vårt var på 790 millioner kroner ved inngangen til 2023, og det sier seg selv at vi må gjøre noe for å ikke tære like hardt på sparepengene i årene som kommer, sier Vikan Andersen. 

Skal foreslå tiltak

Kommunedirektøren varslet betydelige kostnadskutt da hun møtte økonomiplanutvalget for drøyt to uker siden. Den planen vil hun fortsatt gjennomføre. 

- Vi er i en heldig situasjon fordi vi faktisk har en god buffer i disposisjonsfondet vårt, men dette handler om å ta grep i tide og skape fremtidig handlingsrom. Vi kan ikke belage oss på at de faktorene som delvis reddet oss i 2023 vil inntreffe også i 2024. Vi må derimot belage oss på et fortsatt høyt rentenivå og fortsatt høye priser, og legge et realistisk skatteanslag til grunn for budsjettene våre, sier hun. 

Mette Vikan Andersen har nå satt i gang en prosess for å identifisere mulige innsparingstiltak, og før sommeren vil hun legge frem en plan til politisk behandling med forslag til konkrete tiltak for å redusere kostnadene.  

- Vi skal alltid etterstrebe å jobbe på nye måter og ta i bruk ny teknologi som kan gjøre oss mer effektive, men vi må samtidig være åpne for å ta noen strukturelle grep dersom det er hensiktsmessig. Vi skal alltid ha som mål å levere best mulig tjenester til innbyggerne, men vi er helt avhengige av å ha en bærekraftig økonomi, sier hun. 

Kommunen har budsjettert med en fondsbruk på 75 millioner i 2024. Dersom skatteinntektene også i 2024 blir lavere enn tidligere antatt, vil det kunne bli nødvendig å bruke enda mer av fondet.