Hvordan møte fremtidens eldre?

Hvordan møte fremtidens eldre?

Mer hjemmebaserte tjenester, fornyelse av dagtilbudene og bedre informasjon. Det er noen av forslagene i fagplanen for aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg i Tønsberg. Nå skal planen opp til politisk behandling.   

- Vi står foran en ganske kraftig økning i antall eldre i samfunnet vårt. Samtidig er det store generasjonsforskjeller mellom de som er eldre i dag og de som var på samme alder for noen tiår siden. Dagens eldre har nok litt andre ønsker og forventninger, og målet med denne planen er å innrette tjenestene våre slik at kommunen kan møte fremtidens eldre på en best mulig måte.

Det sier Trond Ragnar Frøyen, seniorrådgiver i stab for mestring og helse i Tønsberg kommune. Planen skal først behandles i eldrerådet mandag 15. november, og endelig vedtas i kommunestyret 8. desember. Det legges opp til at planen rulleres hvert andre år.

Dagtilbud og møteplasserTrond Ragnar Frøyen - Klikk for stort bildeSeniorrådgiver Trond Ragnar Frøyen 

Frøyen forteller at kommunen har lagt stor vekt på medvirkning fra innbyggerne i arbeidet med planen.

- Planen bygger på et solid kunnskapsgrunnlag, og baserer seg i stor grad på nasjonal forskning og sentrale retningslinjer og anbefalinger. I tillegg har vi gjennomført en lokal medvirkningsprosess for å få innspill fra egne innbyggere, sier han.

En lokal undersøkelse viste blant annet at det er behov for å oppskalere og modernisere dag- og aktivitetstilbudene, og at innbyggerne ønsker seg flere møteplasser der mennesker kan møtes på tvers av generasjonene.

- Eldre er forskjellige, og har ulike preferanser. Derfor kan det være behov for et dag- og aktivitetstilbud som er litt mer differensiert enn i dag. Ønsket om felles møteplasser har vi også tatt med oss i arbeidet med planen, og det kan nok være klokt å skape arenaer som ikke eksklusivt retter seg mot eldre mennesker. Et godt eksempel, er Hogsnes helsehus. Der vil kommunen blant annet legge til rette for en kafé der både beboere, besøkende og lokalbefolkning kan møtes, sier Frøyen.

- Ønsker å bo hjemme

Et annet signal fra innbyggerne, er at de aller fleste ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig.

- Kommunen ønsker å satse mer på lavterskeltilbud og hjemmebasert omsorg, og vi opplever at det er i tråd med innbyggernes ønsker. Over 85 prosent svarer at de ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og helst hele livet. Samtidig svarte hele 93 prosent at de ønsker å ta ansvar for egen alderdom så langt de kan. For at vi skal lykkes med en slik dreining, er det viktig at innsatsen økes lenger nede på omsorgstrappa. Da må kommunen ha god kapasitet i de hjemmebaserte tjenestene, og samtidig klare å hente ut det potensialet som ligger i frivillig innsats, sier Frøyen.

Han tror ulike tjenester fra kommunen kan bidra til at mange kan få oppfylt ønsket om å få bo i egen bolig så lenge som mulig.

- Kommunen kan bidra med mye som kan hjelpe mennesker til å mestre egen hverdag. Jeg tror også vi må bli flinkere til å bevisstgjøre folk på hva de selv kan gjøre, og hva kommunen kan stille opp med. Derfor foreslår kommunedirektøren i denne planen å legge en strategi for hvordan vi både kan gi folk veiledning og god nok informasjon om de ulike tjenestene kommunen tilbyr, sier han.

Ikke flere sykehjemsplasser?

Med en slik dreining, reises også spørsmålet om hvorvidt det fremdeles bør være et mål å etablere flere nye sykehjemsplasser i kommunen. Da Re og Tønsberg ble slått sammen til én kommune i 2020, vedtok politikerne et mål om hvor mange sykehjemsplasser det skulle være i forhold til antall eldre.

- I den planen som nå skal behandles, foreslår kommunedirektøren at vi går bort fra dette målet. Han anbefaler at vi isteden tar i bruk et kunnskapsbasert dimensjoneringsverktøy som KS nylig har fått utviklet, slik at vi kan dimensjonere tilbudet riktig. Med god innsats lavt i omsorgstrappa, vil vi få et mer nøkternt behov på toppen, forteller Frøyen.

Dermed vil det kanskje bli bygd flere omsorgsboliger og færre sykehjemsplasser i fremtiden. Nå ønsker kommunen også å gjøre Træleborg sykehjem om til omsorgsboliger med døgnbemanning.

- Det er nok mange som er spente på hva som vil skje med Træleborg. Kommunedirektørens anbefaling er at Træleborg skal gjøres om til minst 48 omsorgsboliger, at det fortsatt skal huse et sonekontor for hjemmetjenesten. I tillegg innebærer forslaget at kommunen etablerer et lærings- og mestringssenter for hjemmeboende. Dette håper vi politikerne støtter, og administrasjonen er klare til å gå i gang med planarbeidet så snart som mulig, sier Frøyen.

Les fagplanen for aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg her. (PDF, 7 MB)

Til toppen