Presenterer mulighetene for å bedre kommunens økonomi med 273 millioner

- Dette handler om å ta grep i tide, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen. I juni får politikerne mulighetene for innsparing på bordet, og i kveld får økonomiplanutvalget en løypemelding.

 

Hun vil selge eiendom, droppe planlagte satsinger og dreie helse- og omsorgstjenestene i retning av mer hjelp i hjemmet. Mette Vikan Andersen har satt i gang innsparingsprosjektet «Sunn kommuneøkonomi», der målet er å identifisere tiltak som kan bedre kommunens økonomi med 273 millioner kroner i løpet av 2028.

- Kommunesektoren er under press, men Tønsberg er i en heldig situasjon sammenlignet med mange andre kommuner. Vi har en relativt robust økonomi, og for vår del handler det ikke om å komme ut av en økonomisk krise. Det handler om å ta grep i tide, og sørge for at vi har en bærekraftig og sunn økonomi også i fremtiden, sier Vikan Andersen.

- Større grep  

Innsparingen vil ikke skje gjennom flate kutt i kommunen.

- Vi kan ikke spare inn 273 millioner gjennom flate kutt. Mange ledere i kommunen er vant til å høre at vi må stramme inn og kutte i budsjettene, men vi må unngå å ha slike runder hvert eneste år. Derfor må vi ta noen større grep som virkelig monner, sier Vikan Andersen.

Da vil hun blant annet se på nivået på tjenestetilbudet, vurdere konkurranseutsetting av tjenester og se på muligheten for å utnytte ny teknologi bedre i administrasjon og fellesløsninger.

- Vi ser også på muligheten for å selge eiendom for å redusere kommunens gjeld, og vi vil foreslå å droppe eller forskyve planlagte investeringer. Det er et mål at vi skal kunne gjennomføre planen uten at ansatte må sies opp som en direkte konsekvens av innsparingen, sier hun.

Utsetter svømmehall og ungdomshus

Kommunedirektøren foreslår å droppe eller utsette flere planlagte investeringer. To av prosjektene hun foreslår å utsette, er ungdomshus på Revetal og ny svømmehall. I tillegg er nytt system for avfallssug allerede vedtatt at ikke skal gjennomføres.  
Vi må rett og slett begrense investeringene for ikke å pådra oss for store kostnader. Ved å utsette disse prosjektene til etter 2029, reduserer vi utgiftene til renter og avdrag med rundt 43 millioner i året, forteller Vikan Andersen.
- Vi har flere store investeringer foran oss. Vi skal utvide idrettshallen på Barkåker, vi skal bygge ny ungdomsskole på Vear og bygge ut Presterød skole.

Reduserer og reverserer satsinger

Vikan Andersen vil også redusere eller reversere flere satsinger som er lagt inn i gjeldene handlingsprogram. Hun vil blant annet forlate ambisjonen om at Tønsberg kommune skal ha minst to lærlinger per 1000 innbyggere.

- Jeg foreslår at vi holder oss på 1,5 lærlinger per 1000 innbyggere. Vi har satset mye på lærlinger de siste årene, og vi har hatt en svært god utvikling på dette området i løpet av de fire årene som har gått siden kommunesammenslåingen. Ved å holde nivået på 1,5 reduserer vi kostnadene med rundt 2,1 million kroner årlig, sier hun.

Hun vil også reversere satsingen på økt grunnbemanning i barnehagen.

- Det er ikke hyggelig å foreslå dette, men ved å reversere denne satsingen sparer vi 7,7 millioner i året. I tillegg vil dette påvirke tilskuddet til private barnehager, som to år senere vil bli redusert med 4,8 millioner kroner, sier hun.

Andre opptrappinger hun foreslår å reversere er blant annet miljøterapeuter i skolen, styrking av skolenærværsteamet og årsverksveksten i hjemmetjenesten.  Ole 4 må driftes for 2 mill. kr. i året ikke 5 mill. kr. som ligger inne i gjeldende handlingsprogram.

- Må greie å vri innsatsen

Det gjennomføres et eget innsparingsprosjekt innenfor mestring og helse, og Vikan Andersen er klar på at kommunen må lykkes med å dreie tjenestene i retning av mer hjelp i egen bolig.

- Vi bruker begrepet «innsatstrapp», der de laveste trinnene i trappa er lavterskeltilbud, folkehelsetilbud og forebyggende arbeid. Jo høyere opp i trappa vi kommer, jo mer inngripende er tiltakene i innbyggernes liv – og jo dyrere er de for kommunen. På øverste trappetrinn finner vi institusjonsplasser og bemannede boliger, sier hun. 

Målet er å tilby flest mulig mennesker med hjelpebehov tiltak på lavest mulig trappetrinn.

- Vi blir stadig flere eldre i kommunen vår, og stadig flere som har behov for hjelp. For å kunne tilby god hjelp til alle, må vi sørge for at hjelpen gis på riktig nivå, sier hun.

Tønsberg har i dag en dekningsgrad på heldøgns pleie- og omsorgsplasser på 19,5 prosent. Det vil si at vi har 19,5 plasser per 100 innbyggere over 80 år.

- Det er et veldig høyt tall, og vi har kommuner rundt oss som har betydelig lavere dekningsgrad. Hvis vi klarer å tilby flere mennesker god hjelp hjemme og reduserer dekningsgraden til 14 prosent, representerer det en innsparing på godt over 51 millioner i året fra og med 2029, sier hun.

Vurderer skole- og barnehagestruktur

En arbeidsgruppe har også vurdert skole- og barnehagestrukturen i kommunen. Rapporten viser at kommunen kan redusere kostnadene med 8,4 millioner kroner i året ved å legger ned to skoler, og med 3,7 millioner kroner ved å legger ned to barnehager.

- Jeg foreslår at vi ser nærmere på dette. Jeg er klar over at et slikt forslag vil vekke følelser og reaksjoner, men dette handler om å kunne tilby gode tjenester til alle innbyggerne i kommunen fremover. Da må vi være villige til også å vurdere skole- og barnehagestrukturen, sier Vikan Andersen, og presiserer at arbeidsgruppa ikke har tatt stilling til hvilke skoler og barnehager som eventuelt bør legges ned.

KI, pensjon og eiendomssalg

Mette Vikan Andersen ønsker å selge kommunal eiendom, og en arbeidsgruppe har vurdert hvilke eiendommer det kan være hensiktsmessig å selge. Eiendommene har en antatt verdi på rundt 58 millioner kroner.

- Hvis vi selger disse eiendommene, reduserer vi kommunens gjeld og dermed utgiftene til renter og avdrag. Det vil utgjøre rundt tre millioner i året, sier hun.

Hun vil også se på muligheten for å oppnå innsparing ved å ta i bruk kunstig intelligens, og en generell innsparing i form av årsverk fram til 2028. Hun vil vurdere forvaltningen av kommunens midler avsatt til pensjon, og hun vil se nærmere på økonomien i interkommunale selskaper som Tønsberg drifter i samarbeid med andre kommuner.

- Trygg på at vi lykkes

- Dette er et ambisiøst innsparingsprosjekt, men jeg føler meg trygg på at vi vil lykkes. Hvis vi skal klare å levere gode tjenester til alle som bor i Tønsberg fremover, er vi nødt til å ta noen grep som kanskje være smertefulle. Vi må rett og slett innse at tjenestene må tilpasses budsjettene – ikke motsatt, sier hun.

Hun understreker at dette viser et mulighetsrom og et potensial. 

- Det legges ikke opp til at noen av disse forslagene skal vedtas nå før sommeren. Vi vil, dersom kommunestyret i sitt møte i juni gir signaler om å jobbe videre med dette potensialet, legge fram saker utover høsten og fram til budsjettbehandlingen for 2025. Vi er fortsatt ikke i mål. Vi skal bruke tida framover til å analysere statistikk og sammenligne oss med andre kommuner i Norge og i Vestfold. Der vi bruker mer penger enn andre kommuner kommer vi til å vurdere kostnadsreduksjoner. Lykkes vi med innsparingene, vil kommunen ha et driftsfond på 8% av driftsinntektene og et årlig overskudd på 100 millioner kroner som kan benyttes til uforutsette hendelser og som egenkapital til framtidige investeringer, avslutter hun.