Syv millioner til forebygging og håndtering av skadelig seksuell atferd

Kjersti Draugedalen

- Vi tror at trygge klasserom, trygge lærere og en mer helthetlig seksualitetsundervisning kan forebygge skadelig seksuell atferd blant barn og unge, sier Kjersti Draugedalen. Nå får kommunen syv millioner kroner til et innovasjonsprosjekt i samarbeid med USN og internasjonale forskere. 

- Vi er utrolig glade for denne tildelingen, sier Kjersti Draugedalen, rådgiver innen psykisk helse ved Familiehuset i Tønsberg kommune. 

Seksuell helse har i flere år vært et satsingsområde for kommunen, og det treårige prosjektet «Alt i meg» har som mål å skape kunnskap og bevissthet rundt barn og unges forståelse av seksuell helse, egen kropp, egne grenser og andres grenser. Ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) var i denne forbindelse i Tønsberg i mai 2023 for å holde det første kurset i Norge for lærere i samtaleverktøyet «Play it right»,

Nå har Forskningsrådet bevilget 7 millioner kroner til et innovasjonsprosjekt som skal sikre bedre forebygging og håndtering av skadelig seksuell atferd i skolen.

- Vi ønsker å få til et radikalt innovasjonsarbeid i kommunen og utvikle tjenestene våre. Målet er bedre samhandling mellom tjenestene, og å kunne tilby bedre hjelp til lærerne, sier Draugedalen.  

Identitet, grenser og relasjoner

Draugedalen disputerte for doktorgraden i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole i fjor, og skal lede innovasjonsprosjektet som vil ha en varighet på fire år.

Et av hovedfunnene fra doktorgraden var at seksualitetsundervisning og et tettere tverretatlig samarbeid med hjelpetjenester kan hjelpe skoler i å forebygge skadelig seksuell atferd blant barn og unge. Undervisning om seksualitet kan kanskje oppleves som en prøvelse for både lærere og elever, og Draugedalen mener seksualitetsundervisningen i norsk skole tradisjonelt har vært for dårlig. 

- Seksualitetsundervisning handler ikke bare om det fysiske, men også om identitet, følelser, grenser og relasjoner. Nå skal vi samle inn informasjon fra skoler, hjelpetjenester og ungdommen selv for å få mer kunnskap om hvordan man kan få til en bedre beskyttelse av barn og unge mot seksuelle krenkelser. Mange ulike aktører må medvirke i den prosessen, og det er behov for bedre systemisk samhandling og mer tverrfaglig samarbeid. Et tettere samarbeid kan hjelpe skoler med å forbygge grenseoverskridende seksuell atferd, sier hun.

Medvirkning

Prosjektet skal se på kompetanseheving gjennom prosjektet «Alt i meg» kan bedre læreres mulighet til å beskytte barn og unge mot seksuelle krenkelser. Prosjektet skal også prøve ut og forske på ulike former for tverrfaglig samarbeid for å identifisere hva som fungerer og hva som kan utvikles videre. 
 
- Vi er opptatt av at også ungdommene selv skal bli lyttet til i dette arbeidet, og derfor legger vi opp til å involvere ungdom i medvirkningsprosessene. 
 
I tillegg vil førsteamanuensis Marta Magdalena Stachurska-Kounta ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) samarbeide med oss i å finne ut hvordan man kan utvikle en mer interseksjonell tilnærming til lærerrollen. 

- Det handler om hvordan lærere kan bidra til beskyttelse på tvers av det store mangfoldet som finnes i skolen i dag, sier Draugedalen. 

- Vi kommer også til å samarbeide med forskere i både Australia og England som bistå i arbeidet med å utvikle teoretiske modeller for læreres beskyttende rolle og skolers samarbeid med hjelpetjenestene i forbygging og håndtering av skadelig seksuell atferd.