Tønsberg med overskudd i 2020

Tønsberg med overskudd i 2020

Klikk for stort bildeEgil Johansen, rådmann.Tønsberg kommunes regnskap viser et samlet overskudd på 47 millioner kroner i 2020.

Ikke et normalår

Lavt rentenivå på lån, lavere pensjonsutgifter og ekstraordinære koronatilskudd er noen av grunnene til overskuddet

- 2020 var ikke et normalår i økonomisk forstand. Mange forhold slo positivt til for oss på samme tid, og vi nøt godt av statlige engangsmidler. Dette kan vi ikke forvente at vil gjenta seg i år og i årene framover, sier rådmann Egil Johansen.

Tiltaksplanen for å skape framtidig handlingsrom i økonomien, «Handlingsrom 2024», er ifølge rådmannen derfor like viktig.

Bedre enn budsjettert

Det økonomiske resultatet er altså bedre enn det kommunen budsjetterte med.

Flere forhold har slått positivt ut for kommunens økonomi i 2020. Lavt rentenivå på lån, lavere pensjonsutgifter enn budsjettert og lave lønnstillegg bidrar til overskuddet. Videre har staten bidratt med støtte til ekstraordinære koronautgifter og med endrede refusjonsregler for sykefravær.

Kommunen fikk dessuten 33 millioner i reformstøtte i forbindelse med kommunesammenslåingen. Dette er en engangsbevilgning for 2020 som ikke ligger inne som inntekt i årets budsjett.

- Det har også vært veldig god økonomistyring ute i kommunens ulike virksomheter, noe som har vært avgjørende for å få fram et resultat i pluss. Jeg vil takke alle ansatte og ledere for godt utført jobb under krevende rammebetingelser i året som har gått, sier Johansen.

Regnskapet er nå hos kommunerevisjonen, og vil bli lagt fram for politisk behandling senere i vår. Rådmannen orienterte formannskapet om resultatet mandag 1. mars.

Lavere skatteinntekter enn budsjettert

Skatteinntektene for 2020 ble ca. 45 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjettert, men Tønsberg kommune har likevel hatt en god skattevekst sammenlignet med andre kommuner. Dette henger sammen med at befolkningsveksten i Tønsberg var på 1,3 prosent mot landsgjennomsnitt på 0,4.

Kommunens totale driftsinntekter var ca. 4,6 milliarder kroner i 2020. Netto driftsresultat ble på 65 millioner. Overskuddet skal brukes til å styrke kommunens driftsfond.

- Det at vi kan styrke driftsfondet er gledelig. Det øker kommunens buffer mot dårlige tider og uforutsette hendelser, samtidig som det styrker kommunens soliditet, sier Johansen. 

Til toppen