Relaterte nyheter for skole

De fleste unge har det bra - korona til tross

Årets Ungdataundersøkelse viser at de fleste barn og unge trives på skolen og at bruken av rusmidler har gått litt ned. Livskvaliteten for de fleste unge har stort sett holdt seg godt det siste året, til tross for korona-pandemien. Samtidig er grunn for en viss bekymring knyttet til psykiske helseplager og trakassering på nett. 

Konsertpublikum sett bakfra. Publikum lager hjerte med hendene. - Klikk for stort bilde   

 

Et godt sted å vokse opp

Her i Tønsberg har over 3200 elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen svart på spørsmål om hvordan de har det på skolen, hjemme og på fritiden.

- Alt i alt viser Ungdata-undersøkelsen at Tønsberg kommune er en god kommune å vokse opp i. Det ser heller ikke ut til at korona-pandemien har slått så negativt ut som vi kanskje hadde fryktet, forteller Birgitte Søderstrøm som er ansvarlig for Ungdataundersøkelsen i Tønsberg kommune.

9 av 10 unge i Tønsberg har venner, og omtrent like mange er fornøyd med sine foreldre. De aller er også fornøyd med, og føler seg trygge i sitt lokalmiljø.

-  Det er flott å se at de aller fleste har det bra, både på skolen og på fritiden. At 9 av 10 sier de har noen å være sammen med og trives i friminuttene, viser at skolemiljøet i det store og det hele er bra her i Tønsberg, sier Søderstrøm.

Hun trekker også frem at andelen som drikker alkohol eller har brukt hasj har gått litt ned det siste året.

Bekymringer knyttet til psykiske helse og trakassering på nett

Til tross for at hovedbildet er positivt, er det noen funn som skaper litt bekymring. Spesielt gjelder dette psykisk helse og trakassering på nett.

- Vi ser at andelen som sier at de føler på skolestress øker. Det samme gjelder andelen som forteller om psykiske helseplager. Andelen som trakasseres på nett øker også, spesielt blant jenter, forteller Søderstrøm.

På disse temaene er Tønsberg omtrent på samme nivå som resten av fylket, men litt over landsgjennomsnittet.

Hva med korona?

Til tross for et veldig spesielt år, er ikke utslagene i undersøkelsen så store som man kanskje kunne frykte.

- Økningen i psykiske helseplager, spesielt på 8. trinn kan kanskje ha en sammenheng med at vi ikke har fått jobbet så mye med skolemiljø i år på grunn av korona, forteller Søderstrøm.

Hun forteller allikevel at det store bildet er at livskvaliteten har holdt seg godt, for de fleste unge.

- De fleste unge mener de ikke har fått lavere livskvalitet det siste året. Så er det nok dessverre sånn at de som var mest utsatt fra før, kanskje har fått det enda verre, forteller Søderstrøm.

Vil følges opp

Ungdata-undersøkelsen er et viktig styringsverktøy for kommunen. I dag presenteres rapportene for kommunestyret. Fremover vil også alle virksomheter i kommunen som jobber med unge få presentert rapporten.

Fra høsten av vil elevrådene bruke undersøkelsen til å bestemme hvilke temaer som de mener det er viktig å jobbe med, frem mot neste elevrådskonferanse.

- Vi mener det er viktig at de unge selv får være med på å bestemme hvordan resultatene skal følges opp. Dette har vi god erfaring med og det finnes flere eksempler på at resultater fra Ungdata, og de unges engasjement i etterkant, har ført til endringer i Tønsberg-skolen, avslutter Søderstrøm.

Til toppen