Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Kort fortalt

  • Omsorgsstønad (omsorgslønn) kan gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.
  • Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Hvem kan søke om omsorgsstønad?

Du kan søke om Omsorgsstønad når du yter et særlig tyngende omsorgsarbeid ovenfor pårørende/brukere som bor i eget hjem. Du må være over 18 år.

Godtgjøringen gjelder både gifte/samboere eller andre frivillige omsorgsytere, samt foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad.

Ordningen tar ikke sikte på å gi de som har særdeles tyngende omsorgsarbeid full lønn for de timene vedkommende arbeider.

Det må være søkt om hjelpestønad fra NAV før en eventuell omsorgsstønad innvilges.

Hva får du?

Omsorgsstønad er en økonomisk ytelse som kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og kan ytes i stedet for eller i tillegg til andre helse og omsorgstjenester. Kommunen avgjør om omsorgsstønad skal innvilges eller om tjenestebehovet skal dekkes på annen måte.

Slik søker du om omsorgsstønad


For deg over 20 år

Søknader behandles av Tildeling helse- og omsorgstjenester. 

Søknadsskjema over 20 år

For deg under 20 år

Søknader behandles av Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF) 

Søknadsskjema under 20 år 

 

Hva skjer videre?

Din søknad vil bli behandlet av saksbehandler. Saksbehandler vil kontakte deg for nærmere kartlegging. Du vil motta vedtak på om tjenesten innvilges eller avslås etter en individuell vurdering.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan man kan klage følger av vedtaket.

Til toppen