Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Kort fortalt

  • Omsorgsstønad (omsorgslønn) kan gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.
  • Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Hvem kan søke om omsorgsstønad?

Du kan søke om Omsorgsstønad når du yter et særlig tyngende omsorgsarbeid ovenfor pårørende/brukere som bor i eget hjem. Du må være over 18 år.

Godtgjøringen gjelder både gifte/samboere eller andre frivillige omsorgsytere, samt foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad.

Ordningen tar ikke sikte på å gi de som har særdeles tyngende omsorgsarbeid full lønn for de timene vedkommende arbeider.

Det må være søkt om hjelpestønad fra NAV før en eventuell omsorgsstønad innvilges.

Hva får du?

Omsorgsstønad er en økonomisk ytelse som kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og kan ytes i stedet for eller i tillegg til andre helse og omsorgstjenester. Kommunen avgjør om omsorgsstønad skal innvilges eller om tjenestebehovet skal dekkes på annen måte.

Slik søker du om omsorgsstønad

Du søker om Omsorgsstønad ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Søknadsskjema postlegges til Tønsberg kommune, se «Veiledning til utfylling av søknadsskjema.

Hva skjer videre?

Din søknad vil bli behandlet av saksbehandler i Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester. Saksbehandler vil kontakte deg for nærmere kartlegging. Du vil motta vedtak på om tjenesten innvilges eller avslås etter en individuell vurdering.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan man kan klage følger av vedtaket.

Kontakt oss

Ønsker du å kontakte oss kan du ringe Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester på telefonnummer 33 34 87 30 i åpningstiden klokken 10.00 og 14.00.

Her finner du oss

Besøksadresse: Grenaderveien 11, 3 etasje, Eik

Filer

Nasjonal veileder «Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator

 

 

 

Til toppen