Meld fra om tørkeskader

Bilde av et tørkeskadet beite - Klikk for stort bildeTørkeskadet beite Jan Tore Foss

I år minner tørken om det massive tørkeåret 2018. For å kunne søke tilskudd ved produksjonssvikt (avlingssvikt) skal du melde fra så snart du mistenker at du kommer til å søke.

Dersom du pga. været tror at avlingene dine blir mindre enn 70 % av et normalår, kan du få tilskudd ved produksjonssvikt.
Du skal melde i fra med en gang du mener at avlingstapet blir så stort. Dette skal meldes inn elektronisk via Altinn.

En melding om skade er ikke en søknad. Søknadsfristen er 31. oktober.

Nedenfor finner du informasjon om ordningen.

Hva omfatter erstatningsordningen?

Erstatningsordningene er:

 • Tilskudd ved produksjonssvikt
 • Tilskudd ved svikt i honningproduksjon
 • Andre erstatnings- og kompensasjonsordninger

Melding og søknadsfrister:

 • Produksjonssvikt: Mulig skade ved produksjonssvikt skal meldes elektronisk via Altinn uten ugrunnet opphold. Det vil si så snart du har mistanke til at skadeomfanget blir så stort at du bør søke. Søknadsfrist er 31. oktober.
 • Svikt i honningproduksjonen: Mulig svikt i honningproduksjonen skal meldes via Altinn innen 15. september. Søknadsfrist 31. oktober.
 •  Andre erstatningsordninger har varierende meldings- og søknadsfrister.

Hvem kan få erstatning?

 • De som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket.
 • Foretak som driver med honningproduksjon med en omsetning på minst 20 000 kroner de siste 12 mnd. før erstatningsberettiget tap oppstod.

Hvordan søker du?

Det er ønskelig at det søkes elektronisk.

Informasjon og elektronisk søknad via Altinn

På informasjonssiden til tilskuddsordningene kan du finne papirsøknader under punkt 2 "Utfylling av søknad". Papirsøknader leveres til kommunen. Kommunen behandler søknaden og oversender saken til Statsforvalteren, som vedtar og utbetaler fortløpende.

Råd og tips:

 • Det er ett skjema pr vekstgruppe.
 • Produksjonssvikten må ha en klimatisk årsak det ikke går an å sikre seg mot.
 • Dersom avling ikke høstes, skal kommunen godkjenne arealene først.
 • Dokumenter årsakene til avlingsskadene gjennom sesongen.
 • Grovfôrbrukere bør loggføre beiting i beitenoteringsskjema (se lenke til Statsforvalteren lenger ned på sida), og forbruk av andre fôrmidler til grovfôrdyrene.
 • Du må drive faglig forsvarlig og gjøre det som er normalt for å forebygge tap.
 • Ved spørsmål, ta kontakt med Jan Tore Foss, tlf. 468 52 175, eller Berit Svensson, tlf. 907 63 140.

Nyttige lenker: