Tilskudd ved produksjonssvikt/avlingssvik

Avbildet en dårlig kornåker 2023 - Klikk for stort bildeKornåker 2023 Jan Tore Foss

Sesongen 2023 har for mange gitt lave avlinger med dårlig kvalitet, mye plunder og ekstraarbeid. Grasavlingene var først skremmende dårlige, men tok seg opp etter hvert.

Frist for søknad om tilskudd ved produksjonssvikt er 31. oktober.

Kommunen har pr 1. oktober mottatt ca. 170 elektroniske meldinger om produksjonssvikt. Disse meldingene er ikke søknader. Dersom du på grunn av været i år kommer under 70 % av normalavling, bør du søke om tilskudd ved produksjonssvikt.

Søknad:

 • Søknadsfristen er 31. oktober, og er absolutt. Levér søknad selv om ikke alle avlingene er høstet og levert, eller oppgjørsbrev er mottatt. Oppgi da beregnede avlinger for 2023.
 • Søknadsskjema og informasjon finner du på Landbruksdirektoratets informasjonsside «Tilskudd ved produksjonssvikt». Det er ett skjema pr. vekstgruppe.
 • Utbetaling etter at kommunen har mottatt alle oppgjørsbrev og dokumentasjon er på plass, og Statsforvalteren har behandla saken.

Generelt:

 • Maks utbetaling er 900 000,- for vekstgruppene grovfôr, og korn og annet frø til modning, mens det for grønnsaker, potet, frukt og bær er et tak på kr 1 800 000,- pr vekstgruppe.
 • Nye satser pr vekst kan du finne på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside.
 • Uhøstete arealer skal godkjennes av landbrukskontoret ved befaring. Ta kontakt.
 • Utbetalingsbrevet er dokumentasjon for de som har tegnet forsikring på egenandelen av avlingssvikten.

Korn og annet frø til modning:

 • Korn slått til grovfôr for å avhjelpe fôrsituasjonen teller som kornareal. Rundballene fra 1. slått regnes om til antall kg korn etter normen 144 kg korn/rundball. Ettervekst fra gjenlegg, fangvekst o.l. regnes ikke med. Se ev. hjelpeskjema nederst på Landbruksdirektoratets informasjonsside 
 • Korn som er brukt til eget såkorn eller kraftfôr må dokumenteres.
 • Korn som blir avvist ved mølla pga. for dårlig kvalitet, ev. levert korn uten avregning grunnet for dårlig kvalitet, skal ikke regnes som levert korn.
 • I søknadsskjemaet er kornavlingene de 6 siste år forhåndsutfylt. Du velger ut det dårligste året. Frø, erter og åkerbønner er ikke forhåndsutfylt, og må dokumenteres.

Gras:

 • Kornareal slått som grovfôr, regnes som korn.
 • Grovfôravlingen fra årets ordinære slått og beiting på fulldyrka og overflatedyrka mark skal beregnes. Avlingsnivåene de tre siste årene (normalavling) skal oppgis.
 • Beregn avlinger på beitearealer med bruk av Beitenoteringsskjema. Skjemaet finner du på hjemmesiden til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Grovfôr som fjorårets avlinger, frøhøy, korn slått til grovfôr, ettervekst fra korn- og frøarealer, fangvekster, grønngjødsling, halm, innkjøpt fôr skal ikke telle som årets grovfôravling ved slått og beiting.

Grønnsaker, potet, frukt og bær:

 • Dokumentasjon: kopi av hovedbok fra regnskapet tidligere år, og regnskapsbilag for årets avlinger med attestering fra regnskapsfører/revisor.