Slik kan du påvirke i plansaker

Kort fortalt

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne.

Planprosessen

Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalavisa og på kommunens nettside. Arbeidet med en reguleringsplan kan ta flere år.

Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet.

Følg planprosessen

Digital plandialog gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet for medvirkning i arealplanprosessen.

Du følge med på reguleringsplaner ved å inn på inn på kartportalen. Her kan du søke opp og finne reguleringsplaner med tilhørende saksdokumenter. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt man planlegger å bygge.

Varsel om oppstart av planarbeid

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i Tønsbergs blad, på nettsiden til kommunen og i brev til følgende berørte parter:

  • grunneiere/hjemmelshavere (som registrert i kartverkets grunnbok)
  • tilstøtende naboer
  • relevante myndigheter
  • organisasjoner/lag

De viktigste opplysningene er planens avgrensing og formålet med planarbeidet. Frist for å komme med innspill står i varselet og skal være minimum 4 uker. Alle planer som er varslet oppstart ligger her.

Offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplaner blir behandlet av utvalg for plan og bygg (UPB) som vedtar å sende forslaget ut på høring og offentlig ettersyn. Berørte parter får tilsendt brev med henvisning til kommunens hjemmeside for alle relevante dokumenter. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen og på nett. Høringsfristen er minimum seks uker.

Klage

Det er Kommunestyret som til slutt endelig vedtar reguleringsplanen. Alle berørte parter får vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker etter at vedtaket er offentliggjort.

Ferdig vedtatt plan kunngjøres i Tønsbergs blad og på kommunens nettsider.