Private renseanlegg og utslipp

Kort fortalt

  • Dette er avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.
  • Det stilles nå strengere miljøkrav til de private avløpsanleggene.
  • Kommunen har en handlingsplan for å redusere forurensning fra mindre og private avløpsanlegg. 

Nytt miljøgebyr for private avløpsanlegg

Husstander med private avløpsanlegg skal fra 2024 betale et miljøgebyr for tilsyn av anlegget.  Det årlige gebyret er på kr 800,- per anlegg. Gebyret ble lagt inn i fakturaen for kommunale avgifter som ble sendt ut i begynnelsen av mai 2024.

Les hele nyhetssaken


Plan for oppgradering

De fleste private avløpsanlegg er gamle og har utdaterte renseløsninger etter nye miljøkrav. Dersom du har en renseløsning som ikke tilfredsstiller miljøkravene, for eksempel septiktank med direkte utslipp, vil du få krav om endring. 

Vi har laget en plan for hvilke områder det skal bygges ut kommunalt avløpsnett (også vann der det trengs). Bebyggelsens størrelse, tetthet og nærhet til eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett avgjør om det er hensiktsmessig å knytte det til kommunale anlegg (basert på nytte/kost-vurdering).

Før kommunesammenslåingen laget Tønsberg og Re hver sin handlingsplan for opprydding i spredt avløp. De kan du lese mer om her:

Kommunens handlingsplan i Tønsberg (PDF, 910 kB)

Kommunens handlingsplan i tidligere Re kommune (PDF, 2 MB)

Kart med avløpsoner (PDF, 2 MB)


Kommunal tilknytning eller utslipp fra private renseanlegg

Kommunen gir pålegg om tilknytning til kommunalt avløpsnett der det ligger til rette for det. Kommunen bygger stadig ut det kommunale vann- og avløpsnettet, og mange anleggseiere vil i den forbindelsen få pålegg i tiden fremover.

Der tilknytning til kommunalt nett vil medføre urimelig store kostnader må anleggseiere, som har utdaterte renseløsninger, etablere lovlig utslipp. I tillegg til renseanlegg som klarer gjeldene rensekrav, må utslippet ikke komme i konflikt med brukerinteresser, det gjelder spesielt drikkevannkilder.


Varsel og vedtak i forkant av krav om endring

Kommunen sender først ut varsel og så vedtak i etterkant til de som ikke har godkjent renseløsning og utslipp. Dette vil skje område for område.  Den enkelte anleggseier  vil få informasjon og bli invitert til informasjonsmøter i forbindelse med utsending av varsler. I vedtaket vil det bli gitt frist for å etablere et godkjent utslipp.

Du kan søke om økonomisk tilskudd til anleggskostnader ved omlegging av privat avløpsanlegg, dersom avløpet tilknyttes kommunalt nett.


Du kan oppgradere før du får varsel

Det kan lønne seg å oppgradere avløpsanlegget i forbindelse med annet arbeid på eiendommen. For å oppgradere må du sende søknad inn til oss.
 

Saksbehandlingsgebyr

Fra og med 1. juli 2024 innføres det gebyr på søknad om utslippstillatelse. 

Gebyret er kr. 5.000,‐ per renseløsning/utslipp og kr. 1.000,‐ per bygning (bolig, hytte, driftsbygninger og lignende) tilknyttet. 

Eksempler: Saksbehandlingsgebyret ved søknad om utslipp fra et minirenseanlegg, der en enebolig er tilknyttet, kommer på kr. 6.000,‐. 
Søknad om utslipp fra 5 eneboliger, tilknyttet et felles minirenseanlegg, får et saksbehandlingsgebyr på kr. 10.000,‐. 
Søknader innsendt før 1. juli 2024 vil altså bli gebyrfrie.

Søknad om utslippstillatelse

Entreprenør/rørlegger/leverandør/fagkyndig søker om utslippstillatelse via Entreprenørportalen. Hvis ikke firma allerede er registrert der, må de registrere seg som bruker av Entreprenørportalen fra Volue (tidligere Powel) via lenken under.  

Det er kun fagkyndige firmaer som skal søke om utslippstillatelse på vegne av anleggseier som skal registreres i Entreprenørportalen. 
 

Registrere deg som bruker av Entreprenørportalen (tidligere Powel)


Hvis du tidligere har sendt inn søknader via Entreprenørportalen til andre kommuner, bruker du samme innlogging. Deretter må du be om tilgang hos Tønsberg kommune i portalen.

Før første søknad kan sendes inn, må vi godkjenne hvert enkelt firma som har søkt om tilgang. Når firmaet er godkjent, får du tilsendt en egen link som firmaet ditt heretter skal bruke ved pålogging. Lagre gjerne denne linken som favoritt i nettleseren din.
 

Dersom du ikke finner igjen linken din, ta kontakt med oss, så sender vi deg den på nytt.
 

Gyldig serviceavtale og dokumentasjon fra fagkyndig

Det skal legges ved gyldig serviceavtale og vedlegget «Dokumentasjon fra fagkyndig ved valg av renseløsning» sammen med søknaden.

Dokumentasjon fra fagkyndig ved valg av renseløsning (PDF, 167 kB)


Søknad etter plan- og bygningsloven

Når du har søkt om utslippstillatelse, skal et ansvarlig foretak sende inn søknad etter Plan- og bygningsloven.

Søknadsskjema etter Plan- og bygningsloven 

Lokal forskrift

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark


Handlingsplaner  og veileder for opprydding i spredt avløp

Noen år før kommunesammenslåingen laget Tønsberg og Re kommune hver sin handlingsplan for opprydding i spredt avløp. Disse gjelder fortsatt.

Veileder til opprydding i spredt avløp (PDF, 254 kB)


Hvorfor må anleggene oppgraderes?

Kommunen er forpliktet gjennom EØS og vannforskriften til å gjennomføre tiltak for å forbedre vannkvaliteten. 

Ved siden av landbruket er spredt avløp en av de største kildene til forurensing og forringelse av vannforekomster ved kysten og i innlandet. De fleste private avløpsanlegg er gamle og har utdaterte renseløsninger i henhold til dagen miljøkrav.

Sanitært avløpsvann inneholder fosfor, organiske stoffer og sykdomsfremkallende bakterier. Utslipp av fosfor fører til algeoppblomstring og gjengroing av bekker og vann. Organiske stoffer, bakterier og virus i vannet gjør det ubrukelig til bading og som drikkevann. Tarmbakterier fra varmblodige mennesker og dyr kan føre til meget alvorlige og livstruende sykdommer.

Et kloakkrenseanlegg må rense minst 90 % av fosfor og  organiske stoffer, samt minst 99 % bakterier og virus. Kommunen vil sette enda strengere rensekrav dersom det er fare for at utslippet kan forurense drikkevannskilder, eller dersom resipienten er spesielt sårbar.