Private renseanlegg og utslipp

Private renseanlegg og utslipp

Kort fortalt

  • Dette er avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.
  • Det stilles nå strengere miljøkrav til de private avløpsanleggene.
  • Kommunen har en handlingsplan for å redusere forurensning fra mindre og private avløpsanlegg. 

Plan for oppgradering

De fleste private avløpsanlegg er gamle og har utdaterte renseløsninger etter nye miljøkrav. Dersom du har en renseløsning som ikke tilfredsstiller miljøkravene, for eksempel septiktank med direkte utslipp, vil du få krav om endring. 

Vi har laget en plan for hvilke områder det skal bygges ut kommunalt avløpsnett (også vann der det trengs). Bebyggelsens størrelse, tetthet og nærhet til eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett avgjør om det er hensiktsmessig å knytte det til kommunale anlegg (basert på nytt/kost-vurdering).

Kommunal tilkobling eller private renseanlegg og utslipp

Der private avløpsledninger kan knyttes til kommunalt avløpsnett uten uforholdsmessige store kostnader, kan kommunen gi pålegg om dette.

Der bebyggelsen er spredt, og langt fra kommunalt nett, vil det være aktuelt å etablere lokale utslipp og private renseanlegg som tilfredsstiller gjeldende rensekrav.

Varsel og vedtak i forkant av krav om endring

Kommunen sender først ut varsel og så vedtak i etterkant til de som ikke har godkjent renseløsning og utslipp. Dette vil skje område for område.  Den enkelte anleggseier  vil få informasjon og bli invitert til informasjonsmøter i forbindelse med utsending av varsler. I vedtaket vil det bli gitt frist for å etablere et godkjent utslipp.

dersom avløpet tilknyttes kommunalt nett

Du kan søke om økonomisk tilskudd til anleggskostnader ved omlegging av privat avløpsanlegg, dersom avløpet tilknyttes kommunalt nett.

Du kan oppgradere før du får varsel

Det kan lønne seg å oppgradere avløpsanlegget i forbindelse med annet arbeid på eiendommen. For å oppgradere må du sende søknad inn til oss.

Slik søker du

Søknadsskjema for tillatelse til utslipp fylles ut av deg som skal etablere anlegget. I tillegg skal nøytral fagkyndig, på eget skjema, dokumentere beste renseløsning ("Dokumentasjon ved valg av renseløsning").

Skjemaet sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no

 

Søknadsskjema for tillatelse til utslipp
 

Vedlegg til søknadsskjemaet for tillatelse til utslipp

Søknad etter plan- og bygningsloven

Når du har søkt om utslippstillatelse, skal et ansvarlig foretak sende inn søknad etter Plan- og bygningsloven.

Søknadsskjema etter Plan- og bygningsloven 

Lokal forskrift

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark

Handlingsplaner  og veileder for opprydding i spredt avløp

Noen år før kommunesammenslåingen laget Tønsberg og Re kommune hver sin handlingsplan for opprydding i spredt avløp. Disse gjelder fortsatt.

Hvorfor må anleggene oppgraderes?

Kommunen er forpliktet gjennom EØS og vannforskriften til å gjennomføre tiltak for å forbedre vannkvaliteten. 

Ved siden av landbruket er spredt avløp en av de største kildene til forurensing og forringelse av vannforekomster ved kysten og i innlandet. De fleste private avløpsanlegg er gamle og har utdaterte renseløsninger i henhold til dagen miljøkrav.

Sanitært avløpsvann inneholder fosfor, organiske stoffer og sykdomsfremkallende bakterier. Utslipp av fosfor fører til algeoppblomstring og gjengroing av bekker og vann. Organiske stoffer, bakterier og virus i vannet gjør det ubrukelig til bading og som drikkevann. Tarmbakterier fra varmblodige mennesker og dyr kan føre til meget alvorlige og livstruende sykdommer.

Et kloakkrenseanlegg må rense minst 90 % av fosfor og  organiske stoffer, samt minst 99 % bakterier og virus. Kommunen vil sette enda strengere rensekrav dersom det er fare for at utslippet kan forurense drikkevannskilder, eller dersom resipienten er spesielt sårbar.

Til toppen