Kommunens planstrategi er klar for politisk behandling

Kommunedirektør Mette Vikan Andersen har lagt frem sitt endelige forslag til kommunal planstrategi. I juni skal politikerne behandle forslaget.

Grafisk fremstilling av Kommunal planstrategi 2024–2027 - Klikk for stort bilde


Hva er egentlig kommunal planstrategi? Vel, dette er et dokument som tar stilling til strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og viktige planoppgaver for inneværende valgperiode. Planstrategien for 2024–2027 har særlig søkelys på hvordan Tønsberg kommune skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. 

I april fikk kommuneplanutvalget et foreløpig forslag presentert. Siden har utvalget, samt kommunens ledergrupper, hatt anledning til å gi innspill. Justeringer er gjort, og kommunedirektørens endelige forslag ligger nå ute.

Du kan se forslaget her (PDF, 3 MB)

Ønsker mer ressurseffektive prosesser

– Et viktig strategisk grep i valgperioden blir å effektivisere hvordan kommunen løser større planoppgaver, sier Mette Vikan Andersen.

Illustrasjon av omvendt planpyramide - Klikk for stort bilde

– Modellen omvendt planpyramide foreslås brukt når nye planoppgaver skal løses. Modellen kan hjelpe administrasjonen og politikere til å velge mer ressurseffektive løsninger, og disse vil i større grad lede til gjennomføring av tiltak. 

Tønsberg kommune har vedtatt samfunnsdel i 2021 og arealdel i 2024. Samfunnsdelen peker ut fem innsatsområder med mål og strategier. Innsatsområdene er tverrsektorielle og gir rammer for å ta kommunen i en mer bærekraftig retning. Kommunedirektøren anbefaler at det i valgperioden gjennomføres en mindre revisjon av samfunnsdelen, med særlig søkelys på mål og strategier for løpende tjenesteproduksjon, samt at arealstrategien aktualiseres med strategier for fornybar energi og videre retning for byutvikling. 

Prioriterer FNs bærekraftsmål

Arealdelen er nylig vedtatt. Kommunedirektøren anbefaler at det gjennomføres en evaluering av arealdelen innen sommeren 2025.

– Etter en slik evaluering kan vi vurdere om det er behov for revisjon av arealdelen, sier hun.

Planstrategien inneholder et oppdatert kunnskapsgrunnlag, som beskriver utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling i kommunesamfunnet og -organisasjonen. Kommunedirektøren anbefaler flere nye plan- og utredningsoppgaver i valgperioden for å innrette oss etter og prioritere tiltak for å nå FNs bærekraftsmål.

– Miljø- og klima, tidlig innsats, utenforskap og sunn kommuneøkonomi blir særlig viktige oppgaver å prioritere i valgperioden, sier hun.

I tråd med plan- og bygningsloven er forslaget lagt ut nå, 30 dager før politisk behandling.