Om kvikkleire i Tønsberg kommune

Om kvikkleire i Tønsberg kommune

Klikk for stort bildeDet er gjennomført erosjonssikringstiltak i tilknytning til Ramneselva i perioden 2017-2019.I romjulen 2020 opplevde Norge et katastrofalt kvikkleireskred på Gjerdrum. Her finner du informasjon om hva kvikkleire er, forekomst og fare for skred i Tønsberg, og hvordan kommunen jobber for å unngå skred.

Hva er kvikkleire?

Kvikkleire er marin leire som ved overbelastning eller omrøring går over fra sin vanlige faste tilstand og blir lettflytende.

Ofte er det erosjon eller tiltak i grunnen som er utløsende årsak til at leira endrer form og blir lettflytende eller "kvikk". Når en skal utvikle et område er det derfor viktig at en kartlegger godt hvilken byggegrunn det er i området.

Funn av marin leire betyr ikke at byggegrunnen er usikker. Avgjørende faktorer kan være leiras metningsgrad, omfang, dybde, terreng/topografi og mulighet for stabiliserende tiltak. 

Er det påvist kvikkleire i et område kan det altså fortsatt bebygges og utvikles, men det kan føre til endringer på prosjektet. I enkelte tilfeller vil det ikke være aktuelt å gi tillatelse til bygging.

Hva sier NVE om kvikkleire og faren for ras i Tønsberg?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), direktoratet som har ansvar for å ivareta de statlige forvaltningsoppgavene innenfor skredforebygging, har uttalt til lokalmedia:

  • Det er lommer med kvikkleire også i Tønsberg […], men det er ingen grunn til å tro at det skal skje et ras her.
  • Det er relativt få slike leireområder i Tønsberg.
  • I teorien kan et skred skje alle steder som ligger under marin grense, men i Tønsberg-området er det ingen grunn til å tro at det vil skje.

Hvordan jobber kommunen?

  • Tønsberg kommune har tett kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er fagmyndighet for flom og skred.
  • NVE har kartlagt områder i kommunen som har kvikkleire og hvor det er fare for ras. Disse områdene vises i kommuneplanene eller i NVE sitt temakart under kartlagene «KvikkleireFaregrad» og «KvikkleireRisiko» slik at det ved nye byggetiltak tas hensyn.
  • I Ramnes er det fareområder for kvikkleire. Det mest utsatt området er stabilisert gjennom innkjøring av 10 000 m3 stein. Dette var utført som et sikringstiltak av kommunen og NVE.
  • Ved planlegging av nye boligområder, næringsområder og infrastruktur er grunnforhold alltid et tema som blir kartlagt.
  • Kommunen gir tilskudd til landbrukseiendommer som vil begrense erosjonen i bekker og elver i jordbruksområder. Ofte er dette steinsetting av elvekanter.
  • Kommunen har oppgaver som beredskapsmyndighet der rassikring er ett av flere tema.

Mer informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om hva kvikkleire er, eller mer detaljert informasjon om hvordan kommunen jobber med dette, kan du lese vår informasjonsside om kvikkleire.

Til toppen