Om kvikkleire i Tønsberg kommune

Kort fortalt

 • Kvikkleire er leire som ved overbelastning eller omrøring går over fra sin vanlige faste tilstand og blir lettflytende.
 • Det er relativt få slike leireområder i Tønsberg.
 • Det er ingen grunn til å tro at det skal skje et ras her.

Hva sier NVE om kvikkleire og faren for ras i Tønsberg?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), direktoratet som har ansvar for å ivareta de statlige forvaltningsoppgavene innenfor skredforebygging, har uttalt til lokalmedia:

 • Det er lommer med kvikkleire også i Tønsberg […], men det er ingen grunn til å tro at det skal skje et ras her.
 • Det er relativt få slike leireområder i Tønsberg.
 • I teorien kan et skred skje alle steder som ligger under marin grense, men i Tønsberg-området er det ingen grunn til å tro at det vil skje.

Se kart over hvor kvikkleireområdene er

 

Kvikkleirekart - Klikk for stort bildeKvikkleirekart

 

 

Hvordan jobber kommunen?

 • Tønsberg kommune har tett kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er fagmyndighet for flom og skred.
 • NVE har kartlagt områder i kommunen som har kvikkleire og hvor det er fare for ras. Disse områdene vises i kommuneplanene eller i NVE sitt temakart under kartlagene «KvikkleireFaregrad» og «KvikkleireRisiko» slik at det ved nye byggetiltak tas hensyn.
 • I Ramnes er det fareområder for kvikkleire. Det mest utsatt området er stabilisert gjennom innkjøring av 10 000 m3 stein. Dette var utført som et sikringstiltak av kommunen og NVE.
 • Ved planlegging av nye boligområder, næringsområder og infrastruktur er grunnforhold alltid et tema som blir kartlagt.
 • Kommunen gir tilskudd til landbrukseiendommer som vil begrense erosjonen i bekker og elver i jordbruksområder. Ofte er dette steinsetting av elvekanter.
 • Kommunen har oppgaver som beredskapsmyndighet der rassikring er ett av flere tema.

 

Bilde av et ras ned mot elva - Klikk for stort bildeDet er gjennomført erosjonssikringstiltak i tilknytning til Ramneselva i perioden 2017-2019.

 

Marin leire i plan- og bygningsloven

Slik skal du jobbe når du planlegger å bygge

 

Hva er kvikkleire?

 

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Marin leire finner en i områder som består av gammel havbunn. Leire består av mange små partikler som er bundet sammen med saltforbindelser. Disse konstruksjonene kan nesten se ut som små korthus når de forstørres opp. Bindingene kan brytes når salter over tid blir vasket ut av leiren gjennom stor vanngjennomstrømming eller man får fysisk/mekanisk påkjenning i massene.

 

Korthusstrukturen vil da endre seg, og leira blir det vi kaller for kvikk og får flytende form. Utvasking av salter kan ta hundre til tusener av år. Ofte er det erosjon eller tiltak i grunnen som er utløsende årsak til at leira endrer form. Når en skal utvikle et område er det derfor viktig at en kartlegger godt hvilken byggegrunn det er i området.

Funn av marin leire betyr ikke at byggegrunnen er usikker. Avgjørende faktorer kan være leiras metningsgrad, omfang, dybde, terreng/topografi og mulighet for stabiliserende tiltak. 

Er det påvist kvikkleire i et område kan det altså fortsatt bebygges og utvikles, men det kan føre til endringer på prosjektet. I enkelte tilfeller vil det ikke være aktuelt å gi tillatelse til bygging.